本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
Date: 20180723
Stock_code: 2389
Issued_shares: 6061399027
Price: 0.380
Cap: 2303
Name: 北控醫療健康產業集團有限公司
$0.380
今日最高: $ / 最低: $
賬面價值: $ / 市值: $
成交量:
52週範圍: $-
50天平均:
市盈率: / 息率:
20180723
trend chart

2017年4月14日 : 北控醫療健康 (02389) 委任代表表格於二零一七年五月十九日(星期五)舉行之股東週年大會適用之代表委任表格 (224KB, PDF) [13/04/201718:18]
2017年4月14日 : 北控醫療健康 (02389) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報]年報2016 (2001KB, PDF) [13/04/201718:14]
2017年4月14日 : 北控醫療健康 (02389) 通函 - [一般性授權 / 回購股份的說明函件 / 在股東批准的情況下重選或委任董事]重選退任董事、建議授出購回股份及發行股份之一般授權及股東週年大會通告 (617KB, PDF) [13/04/201718:17]
2017年4月14日 : 北控醫療健康 (02389) 公告及通告 - [股東周年大會通告]股東週年大會通告 (216KB, PDF) [13/04/201718:20]
2017年4月14日 : 北控醫療健康 (02389) 公告及通告 - [主要交易 / 延遲發送通函或其他文件]有關出售附屬公司及財務資助之主要交易 (255KB, PDF) [13/04/201721:57]
2016年11月18日 : 北控醫療健康 (02389) 公告及通告 - [須予披露的交易 / 關連交易]有關北京喜步商貿有限公司的須予披露及關連交易之補充協議 (238KB, PDF) [18/11/201620:39]
2016年11月4日 : 北控醫療健康 (02389) 翌日披露報表 - [股份購回]翌日披露報表 (164KB, PDF) [04/11/201617:27]
2016年10月28日 : 北控醫療健康 (02389) 公告及通告 - [關連交易]獲豁免關連交易 - 貸款交易 (284KB, PDF) [28/10/201618:55]
顯示所有
普通會員
龍生
rbenabled
avatar
219.78.198.34
金錢: 9421.85
帖數: 9933
GP: 5761
LV: 100
交易所:
你居然會供股......
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 229159.86
帖數: 222472
GP: 4202
LV: 472
交易所: 305555.25
63樓提及
你居然會供股......


供股唔好?
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
龍生
rbenabled
avatar
202.4.201.53
金錢: 9421.85
帖數: 9933
GP: 5761
LV: 100
交易所:
呢的股,賣左佢最好
普通會員
小燈神
avatar
202.40.137.197
金錢: 3.90
帖數: 14
GP: 0
LV: 4
交易所:
你賣左啦????
都無咩買賣,
你見阿"金英"個盤,好似古古怪怪,會唔會就開車呢?幻想中,哈
個樓盤應該入帳啦瓜,有無得炒下呢,
普通會員
龍生
rbenabled
avatar
202.4.201.42
金錢: 9421.85
帖數: 9933
GP: 5761
LV: 100
交易所:
我未賣呀,根本無盤,想直隊都唔得,非不為也,實不能也
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 229159.86
帖數: 222472
GP: 4202
LV: 472
交易所: 305555.25
都是同他鬥長命
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
lam
rbenabled
avatar
203.210.2.150
金錢: 55.20
帖數: 1015
GP: 221
LV: 32
交易所:
呢隻野印象好深刻、當年話賣殼一路話傾紧一边就係到大炒、係賣盤既使鬼成日出通告咩、笑到我碌地!
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 229159.86
帖數: 222472
GP: 4202
LV: 472
交易所: 305555.25
無錢要借勢
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
珠珠
rbenabled
avatar
183.178.60.91
金錢: 439.10
帖數: 189
GP: 10
LV: 14
交易所:
我舊年足之忍不住賣佐。@[email protected]
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 229159.86
帖數: 222472
GP: 4202
LV: 472
交易所: 305555.25
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120829122_C.pdf
虧損減15%,至2,000萬,重債

未來展望
物業發展業務
本期間中國政府連續兩次調低存貸利率,估計間接今按揭借貸人的每月供款
減少4%,增加市民對房屋的需求,維持房房銷售量的復甦。我們預計,下半年
房地產市場將會因中國政府放鬆的貨幣政策續漸復甦,2009 年年中至2011 年的
緊縮政策造成了大量的合資格買家從市場退出及積累了許多被壓抑的需求。
降息可能不會大幅改善市民的負擔能力,但它將會提振買家的情緒。我們期待
更多觀望的買家重回市場。
但同時間不斷惡化的經濟增長或會影響物業銷售的復蘇。高度借貸的開發商
將受惠於更低的融資成本,但他們獲得銀行貸款的機會可能仍然緊張。信貸緊
縮使開發商將專注於銷售數量,而不是提高平均銷價。
電動工具業務
集團預期二零一二年整體的業務表現將會穩步提升,集團將進一步加快新市
場尤其是新興市場的開拓,繼續提升新產品的開發速度,實現從DIY升級到專
業工具的轉變。
展望未來,為迎合市場,本集團將加快市場拓展,促進市場發展多元化,積極
提升產品檔次,開發出更多高品質的中高檔產品,提升企業經濟效益。本集團
將進一步加強集團內的經營管理水準和企業文化的建設,同時,面對蓬勃發展
的巨大市場,本集團亦有信心通過堅持不懈的努力,保持電動工具和新產品業
務的持續增長。通過追求企業內外部的不斷發展,本集團的經營管理能力將不
斷得以加強,集團在銷售、研發、生產等多個重要環節上亦將不斷取得新的突
破。
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153881.55
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120919146_C.pdf
於二零一二年九月十九日(交易時段後),江蘇鑫港企業有限公司 (“鑫港”),本公司之全資附屬公司, 與海安經濟技術開發區管理委員會(“管委會”)簽訂了該協議,訂明鑫港同意向管委會交還中國物業及將其位於中國物業之生產設施遷往其他地點,以及管委會同意就搬遷事項作出補償之詳細條文。補償額為人民幣180,739,000元(相等於港幣221,358,000元)。
...
中國物業之資料
中國物業包括鑫港擁有位於中國江蘇省南通市海安縣通榆路111號總面積約300畝之工業用地,連同位於其上及其下之建築物、構築物及附屬物(含不可搬遷設備)。中國物業現時用作鑫港之生產設施,生產電動工具。
本公司確認,目前位於中國物業之現有生產設施進行之營運及生產將會持續直至完成搬遷,董事將確保對鑫港之整體營運及生產造成最少幹擾。
本集團及管委會之資料
本公司為投資控股公司,其附屬公司主要於中國從事製造及銷售電動工具及房地產發展。
就董事所深知、盡悉及確信,管委會為鑫港之直接管理地方政府,有權根據該協議履行有關收回及搬遷中國物業之職務及責任。
收回及搬遷事項之可能財務影響
按中國物業之賬面淨值(於二零一二年八月三十一日約港幣84,761,000元)計算,預期本公司將自收回及搬遷事項變現收益約港幣136,597,000元(不計土地增值稅(如有)、銷售稅(如有)及將產生之其他專業費用),即補償與於二零一一二年八月三十一日中國物業賬面淨值兩者之差額。
截至二零一一年十二月三十一日及二零一零年十二月三十一日止年度,中國物業之攤銷分別為港幣1,888,000元及港幣1,885,000元。
進行收回及搬遷事項之理由及利益
按照江蘇省南通市海安縣之城市發展規劃,中國物業(現由鑫港佔用作其主要生產設施)已納入地方政府之統一規劃內,因此,鑫港受法律約束須搬遷其生產設施及向地方政府交還中國物業,亦無以相反方式行事之選擇權。
有鑒於(i)補償高於中國物業之估值(由中國獨立物業估值師進行);(ii)預期補償足以支付搬遷費用;及(iii)搬遷時間預期足以在不對鑫港之營運及生產造成重大阻礙下完成搬遷, 故董事(包括獨立非執行董事)認為,補償額及該協議條款屬公平合理,並符合本公司及股東之整體利益。
所得款項用途
本公司擬將約人民幣45,000,000元(約港幣55,113,000元)用作償還鑫港現有銀行借款,餘額約人民幣135,739,000 元(約港幣166,245,000元)將用作本集團之一般營運資金及日後搬遷費用。
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153881.55
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121211133_C.pdf
根據現有資料,本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此知會本公司股東及潛在投資者,相對比截至二零一一年十二月三十一日止同期錄得之虧損,本公司預期本集團截至二零一二年十二月三十一日止全年業績將錄得淨溢利,此乃主要由於本年度確認上海項目的物業銷售溢利所致。
普通會員
小燈神
avatar
210.245.163.50
金錢: 3.90
帖數: 14
GP: 0
LV: 4
交易所:
大家好,隻股今日終於開始有異動。(盈喜,房地產業務入帳)
大家覺得之後會點走?多多指教。
本人持有以上股份。
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153881.55
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
75樓提及
大家好,隻股今日終於開始有異動。(盈喜,房地產業務入帳)
大家覺得之後會點走?多多指教。
本人持有以上股份。


持有先啦
普通會員
龍生
rbenabled
avatar
123.202.160.238
金錢: 9421.85
帖數: 9933
GP: 5761
LV: 100
交易所:
為何不賣咁的? 我今天賣了部份, 怕他頂不了兩天, 又跌回去沉淪
普通會員
自動波人
rbenabled
avatar
123.202.37.53
金錢: 7989.90
帖數: 11927
GP: 1329
LV: 110
交易所:
77樓提及
為何不賣咁的? 我今天賣了部份, 怕他頂不了兩天, 又跌回去沉淪


見到呢隻野彈我都即刻諗起你
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153881.55
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
77樓提及
為何不賣咁的? 我今天賣了部份, 怕他頂不了兩天, 又跌回去沉淪


I think the company will become more "hard" and become more good price
普通會員
ideal
avatar
203.218.232.197
金錢: 134.10
帖數: 302
GP: 120
LV: 18
交易所:
Hi Greatsoup, just curious why you think the stock will become harder. was it because there is more volume recently?
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 229159.86
帖數: 222472
GP: 4202
LV: 472
交易所: 305555.25
80樓提及
Hi Greatsoup, just curious why you think the stock will become harder. was it because there is more volume recently?


唔關炒股事,他轉左做內房
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
ideal
avatar
203.218.232.197
金錢: 134.10
帖數: 302
GP: 120
LV: 18
交易所:
but he has been doing the developer business for the last few years. in fact, i went to the site more than 2 years ago. do you mean that becuz now the shanghai properties are delivered? it's already dry after multiple times of right issues... wonder how much street inventory is for the stock...
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 229159.86
帖數: 222472
GP: 4202
LV: 472
交易所: 305555.25
82樓提及
but he has been doing the developer business for the last few years. in fact, i went to the site more than 2 years ago. do you mean that becuz now the shanghai properties are delivered? it's already dry after multiple times of right issues... wonder how much street inventory is for the stock...


供左咁多次股權都已非常集中,應該無事,至於內房,其實應該都買得幾平我估....
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
ideal
avatar
203.218.232.197
金錢: 134.10
帖數: 302
GP: 120
LV: 18
交易所:
thanks, they probably make good money in the shanghai development. from the buyers' perspective, it was very reasonable for 20,000 psm. however,even though it's really right next to the subway station. it takes forever (maybe >1.5 hours) door to door if working at Pudong. anywayz, will see what will happen...
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153881.55
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
84樓提及
thanks, they probably make good money in the shanghai development. from the buyers' perspective, it was very reasonable for 20,000 psm. however,even though it's really right next to the subway station. it takes forever (maybe >1.5 hours) door to door if working at Pudong. anywayz, will see what will happen...


房產都是用來儲錢無所謂啦
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 229159.86
帖數: 222472
GP: 4202
LV: 472
交易所: 305555.25
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130121519_C.pdf
認購非上市認股權證
董事欣然宣佈,於二零一三年一月二十一日(聯交所交易時間後),本公司(作為發行
人)與認購人(作為認購人)訂立有條件認股權證認購協議,內容有關由認購人按認股
權證發行價0.001港元認購合共400,000,000份認股權證。
認股權證賦予認購人自認股權證發行日期起計足三個月之日起至認股權證發行日期起
計足十二個月之日止的期間內,可按認購價每股新股份0.22港元(可予調整)認購合共
400,000,000股認股權證股份之權利。每份認股權證初步附帶認購一股新股份之權利。
倘若認購價(初步為每份認股權證0.22港元)根據認股權證之條款而調整,向認股權證
持有人配發及發行之認股權證股份數目,將按認股權證項下之認購款項總額除以經調
整認購價而調整。認股權證認購協議項下之認購款項總額為88,000,000港元。
認股權證認購事項須待本公告「認股權證認購事項之條件」一節所列之條件達成後,
方告完成。
本公司擬將認股權證認購事項之所得款項淨額約290,000港元用作本集團一般營運資
金。
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
鉛筆小生 (中華牌鉛筆)
rbenabled
avatar
119.236.101.89
金錢: 25035.97
帖數: 20629
GP: 2428
LV: 144
交易所: 6190000.00
先留個名& 支持左龍生
我喜歡做預測:
2014 Q4, 科技, 賭復活

心水3-5 線股票
580 595 637 819

484 昔日看佢話起PLATFORM, 誰不知, 管理層不濟, 股價走下玻,

2014 2H 預測:
幾年有色巨浪要起了, 抓緊637 鋅大浪 ~鉛筆小生
普通會員
fineram
rbenabled
avatar
58.177.240.84
金錢: 1451.35
帖數: 2181
GP: 342
LV: 47
交易所:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130129102_C.pdf

董事會宣佈,認股權證認購協議所載全部條件經已達成且認股權證認購事項於
二零一三年一月二十九日已告完成。根據認股權證認購協議,合計400,000,000
份認股權證已獲發行予劉緒銘先生(“認購人”)。
2014 + 53.11 % 9/5 ~fineram
普通會員
小燈神
avatar
221.127.78.28
金錢: 3.90
帖數: 14
GP: 0
LV: 4
交易所:
有人在0.21行使購股權了,唔知好事定壞事,後市睇唔通,
湯才兄覺得,可以繼續持有嗎?定先沽出部分先?
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153881.55
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
89樓提及
有人在0.21行使購股權了,唔知好事定壞事,後市睇唔通,
湯才兄覺得,可以繼續持有嗎?定先沽出部分先?


呢個唔會答啦,已屬於股價範圍,我一般都會錯
普通會員
ideal
avatar
203.218.47.135
金錢: 134.10
帖數: 302
GP: 120
LV: 18
交易所:
http://www.qzestate.com/loupan/xhw.html
项目概况:
  星湖湾位于海安县黄海大道南侧,面朝海安唯一湖景资源—七星湖,是海安县新一代住宅产品的代表之作。总占地面积约25万平方米,总建筑面积超过72万平方米,交通便捷,环境优美。
普通會員
ideal
avatar
203.218.47.135
金錢: 134.10
帖數: 302
GP: 120
LV: 18
交易所:
interesting...
http://nt.house.sina.com.cn/scan ... rce=data_zxxx_02_nt
新浪乐居讯(编辑 高晓龙)星湖湾是海安第一家外资企业开发的楼盘项目,一期房源推出39#和52#房源,面积户型在100~140平,均价6200元/平。47#、50#户型面积为138平,均价7500元/平。具体优惠详询售楼处。工程目前已完成三分之二
訪客
Guest (IP: 54.224.216.155) avatar
(提示:如要觀看隱藏內容, 按此回到第一頁)
此版不容許訪客發貼, 請先登入。

Home RealBlog Stock Endless Choice Fancy Buzz Gloomy Sunday ZKIZ Wiki RealWidgets

geo stats
Powered by RealForum
Paged in 31.2ms (Q=9 + R=5) @ 2018-7-23 09:53 PM Asia/Hong_Kong
Archiver | 廣告聯繫: abbychau (at) gmail.com