qt

摘錄 日期 來源
2017 點將錄 2016年12月28日 連結
正所謂好腰好腎好男人 2014年12月14日 連結
大家要校長就佔中表態?好啊! 2014年10月5日 連結
你講淡化其他人的發言, 唔係刻意/人為地幹擾緊其他區人的發言? 你唔係侵犯緊其他區人哋的發言? 呢啲係咩道理? 口口聲聲同人講我要維護呢度所有人有公平的發言權利, 但自己又教人用使橫手的留言方式去淡化其他區人的討論? 好狀棍FEEL, 俾無限個LIKE你 2014年7月8日 連結
想問下港台32台 新聞提要 配樂 係咩名?! 2014年5月10日 連結
魏力條仆街快啲屎出來! 2014年3月11日 連結
起來。。。願做大鱷點心的人民 2014年1月28日 連結

Home RealBlog Stock Endless Choice Fancy Buzz Gloomy Sunday ZKIZ Wiki RealWidgets

在線會員:
chinibudd
rjicrufu
hkgbamboopanda
ng caddy
Kristara
5個會員和366個訪客
Powered by RealForum
Paged in 295.8ms (Q=6 + R=3) @ 2017-8-19 08:49 PM Asia/Hong_Kong
Archiver | 廣告聯繫: abbychau (at) gmail.com