本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
183.178.141.180
金錢: 237570.76
帖數: 235281
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
183.178.141.180
金錢: 237570.76
帖數: 235281
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
熱烈慶祝 痴峰終於坐監喇~
此廣告由舊會員所買。想在這裡下廣告嗎? 請按我
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
kamfaiAthrun
rbenabled
avatar
59.148.84.149
金錢: 1082.35
帖數: 1000
GP: 108
LV: 32
交易所:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110325736_C.pdf
[末期業績]
截至二零一零年十二月三十一日止年度全年業績公告
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
158.182.31.50
金錢: 237570.76
帖數: 235281
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
負債重的貴殼
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
183.178.141.180
金錢: 237570.76
帖數: 235281
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
CHAUCHAU
rbenabled
avatar
221.127.37.34
金錢: 3515.00
帖數: 5196
GP: 7776
LV: 73
交易所:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110818578_C.pdf
本公司董事會 (「董事會」) 謹此通知本公司股東及有意投資者,根據未經審核管理
帳目所作初步審閲的結果,預期本集團截至二零一一年六月三十日止六個月之盈利
將較二零一零年同期有顯著增加。董事會相信盈利增加主要是源於本集團之投資物
業公平值的變動。
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.75.184
金錢: 237570.76
帖數: 235281
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
231
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110825518_C.pdf
開支增大,蝕多了,重估及特殊項支持業績,負債一般
本集團對中國西部地區的巨大潛力充滿信心,於回顧期內,本集團開始進行一項非常重大收購,在位處中國西部樞紐地帶的四川重慶購入一家商場。此收購於回顧期後完成,並已成為本集團的最大投資項目。雖然該項目於期內未能為本集團帶來任何收入,但預計日後可為本集團帶來長期租金收入和提高資產的升值潛力。
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153948.90
帖數: 160840
GP: 3287
LV: 402
交易所:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201203307361_C.pdf
虧損擴大4.5倍,至7,700萬,物業公司?

展望
展望未來,預期中國的經濟仍然繼續跑贏大多數先進的經濟體系,可是,預計在二零一二年中國有
7.5%增長。增長放緩難免會影響各行各業,房地產行業也不能倖免。然而,本公司認為機遇與挑戰
並存。
為了躋身中國商業地產界具發展商之前列,本集團將致力在我們已建立的鞏固基礎上探索新的商
機,但會穩中求勝。我們滿懷信心,中國不斷提升的內部需求,將成為本集團長期增長的原動力。
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 237570.76
帖數: 235281
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120514723_C.pdf
關於可能收購之洽談
本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈,本公司現正與本公司的控權股東梁
文貫先生 (「梁先生」) 洽談,關於本公司擬收購珠海口岸發展有限公司部份權益
(「可能收購」),梁先生於該公司持有約52%權益。至本公告日期為止,並未就該可
能收購簽訂任何具約束力的協議。該可能收購會或不會進行。該可能收購如能實現,
根據上市規則,預計將會構成須予披露及關連交易。
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 237570.76
帖數: 235281
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120516/News/eb_ebd1.htm

股價半月茘六成

梁廣大可謂珠海的「山大王」,自80年代調入珠海特區後,掌權近20年。由於敢闖敢拼,有「梁膽大」之譽,當年一意孤行興建珠海機場即為其傑作。至於自認為其侄兒的梁文貫,多年都在珠海做生意,但一直未有大作為,直至97年成功奪得珠海口岸廣場地皮,發展成一大型商場,才開始轉型成地產商。

珠海口岸廣場位於與澳門接壤的拱北關口旁邊,正是「一出關就到」。故此佔盡地利,假日更是人頭湧湧。市場消息稱,兩年前的珠海口岸廣場每年租金收入已達2億元,現時或更高。

梁文貫在08年入主時稱為環球動力的盛明國際,取代當時的大股東珠海國企格力集團成為掌舵人。不過買殼後,梁氏一直未有大動作,直至前兩年才將公司更名,去年亦注入旗下位於重慶的房地產項目。

昨日,盛明國際更公布,正與梁文貫洽談,可能收購梁氏持有的珠海口岸發展52%權益,不過雙方尚未訂立任何協議,亦不保證進行。市場消息稱,珠海口岸發展現時即持有珠海口岸廣場。盛明更建議委任梁氏加入董事會為執行董事,現時梁文貫持有盛明約六成股權,但未有在董事會任職,但卻委任了女兒梁惠欣為非執董。

有曾與梁氏接觸的投資銀行界人士透露,梁文貫前兩年曾計劃將持有的珠海及重慶項目,打包成新股上市,並已找來工銀國際及建銀國際幫忙。梁氏在與投行人士洽商期間,曾自稱是梁廣大的侄兒,故此才奪得要地發展。不過上市計劃其後因要價甚高加上市不就而作罷。最終,梁氏持有的項目以注資方式,逐個投入盛明旗下,而盛明股價從4月26日開車,短短半個月,股價即升了超過60%。

明報記者
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 237570.76
帖數: 235281
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120828832_C.pdf
231

虧損增25%,蝕3,000萬,債好重

本集團在四川省重慶的旗艦商場,位處中國西部樞紐地帶。這個本集團的最大投資項目
預計不久將可開業,日後可為本集團帶來長期租金收入和提高資產的升值潛力。
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153948.90
帖數: 160840
GP: 3287
LV: 402
交易所:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121030302_C.pdf
231
本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈,於二零一二年十月三十日(交易時段後),本公司與卓冠有限公司(「賣方」)訂立一份無法律約束力之諒解備忘錄(「諒解備忘錄」),據此,本公司有意收購而賣方有意出售目標公司(「目標公司」),目標公司主要從投資控股。上述可能進行之交易稱為「可能收購事項」。
根據諒解備忘錄,由簽訂諒解備忘錄之日起計四個月 (「排他性期間」) 內,本公司獲賦予一項排他性的權利可以對目標公司進行盡職審查。若本公司打算進行可能收購事項,訂約雙方應在排他性期間內真誠商討達成一份正式協議。
除上文所披露之事宜外,訂立諒解備忘錄不會構成訂約雙方有關建議收購事項之具法律約束力承諾。於簽訂諒解備忘錄時,本公司須向賣方支付人民幣500 萬元可退回之誠意金。若本公司通知賣方不會進行可能收購事項,賣方須於三個工作日內將誠意金 (不計利息) 全數退還予本公司。倘可能收購事項得以落實,誠意金將成為收購代價的一部分。
據董事作出一切合理查詢後盡其所知,賣方為獨立第三方,與本公司之董事、最高行政人員或主要股東或其任何附屬公司或彼等各自之任何聯繫人(定義見上市規則)概無關連。概無董事或本公司之控權股東在可能收購事項中有任何直接或間接利益。倘若進行可能收購事項,本公司將於適當時遵照上市規則之相關規定作出披露。
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153948.90
帖數: 160840
GP: 3287
LV: 402
交易所:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121115432_C.pdf
除文義另有所指外,本公告所用詞彙之涵義與二零一二年十月三十日之公告 (「該公
告」) 所界定者相同。茲提述關於可能收購事項的諒解備忘錄之該公告。根據諒解備
忘錄,本公司可在四個月排他性期間內通知賣方是否進行該可能收購事項。
董事會謹此宣布,於二零一二年十一月十五日,本公司已向賣方發出終止通知,終
止諒解備忘錄。諒解備忘錄終止後,本公司將不會再進行該可能收購事項。
本公司董事會會繼續開拓其他有投資潛力的商機,以加強本集團的盈利能力。
系統輔導員
qt (新手)
rbenabled
avatar
123.203.182.16
金錢: 6813.83
帖數: 9852
GP: 910
LV: 100
交易所:
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153948.90
帖數: 160840
GP: 3287
LV: 402
交易所:
虧損減14%,至6,600萬,重債,保留意見
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
58.152.21.42
金錢: 237570.76
帖數: 235281
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
231
轉虧為盈,賺600萬,主要為稅,稅前虧損增15%,至3,700萬,重債
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2013/0808/LTN20130808534_C.pdf 在新視窗開啟
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
lantisli
avatar
113.28.59.186
金錢: 1.60
帖數: 6
GP: 0
LV: 3
交易所:
還有沒有更多的資料?
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153948.90
帖數: 160840
GP: 3287
LV: 402
交易所:
17樓提及
還有沒有更多的資料?


http://stock.zkiz.com/query.php?code=0231
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153948.90
帖數: 160840
GP: 3287
LV: 402
交易所:
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
158.182.31.236
金錢: 237570.76
帖數: 235281
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
so many
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2013/1018/LTN20131018490_C.pdf 在新視窗開啟
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
supermandavid
rbenabled
avatar
203.11.225.5
金錢: 1.60
帖數: 6
GP: 0
LV: 3
交易所:
greatsoup20樓提及
so many
普通會員
supermandavid
rbenabled
avatar
203.11.225.5
金錢: 1.60
帖數: 6
GP: 0
LV: 3
交易所:
greatsoup20樓提及
so many


唔明只野的邏輯,大股東+中金股份大概85%,每日仲有2000M的成交量,會係咩人係度做個成交量啊?股價出左利好仲係向下行?湯sir點解會甘葛,會晤會係大股東賣殼做準備啊?
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153948.90
帖數: 160840
GP: 3287
LV: 402
交易所:
supermandavid22樓提及
greatsoup20樓提及
so many


唔明只野的邏輯,大股東+中金股份大概85%,每日仲有2000M的成交量,會係咩人係度做個成交量啊?股價出左利好仲係向下行?湯sir點解會甘葛,會晤會係大股東賣殼做準備啊?


唔會賣殼的,應該是轉倉.... 利好應該向下走無錯
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 237570.76
帖數: 235281
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
231

轉賺3,000萬,重債
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2014/0328/LTN201403281495_C.pdf 在新視窗開啟
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153948.90
帖數: 160840
GP: 3287
LV: 402
交易所:
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 237570.76
帖數: 235281
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
轉虧損至2,500萬,重債
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2014/0828/LTN20140828974_C.pdf 在新視窗開啟
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 237570.76
帖數: 235281
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
轉虧損至2,500萬,重債
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2014/0828/LTN20140828974_C.pdf 在新視窗開啟
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 237570.76
帖數: 235281
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
配售失敗
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2014/0919/LTN20140919454_C.pdf 在新視窗開啟
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 237570.76
帖數: 235281
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
買老細野
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2014/1012/LTN20141012004_C.pdf 在新視窗開啟
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 237570.76
帖數: 235281
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
無端端玩能源
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2014/1015/LTN20141015536_C.pdf 在新視窗開啟
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
訪客
Guest (IP: 52.55.186.225) avatar
(提示:如要觀看隱藏內容, 按此回到第一頁)
此版不容許訪客發貼, 請先登入。

Home RealBlog Stock Endless Choice Fancy Buzz Gloomy Sunday ZKIZ Wiki RealWidgets

geo stats
Powered by RealForum
Paged in 47.6ms (Q=13 + R=6) @ 2019-4-25 08:41 PM Asia/Hong_Kong
Archiver | 廣告聯繫: abbychau (at) gmail.com