本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 232117.86
帖數: 227293
GP: 4202
LV: 477
交易所: 305555.25
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111219095_C.pdf
安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)于二〇一一年六月十四
日公告了本公司将40 亿元人民币的经营资金用于理财,与安徽国元信托有限责
任公司(以下简称“国元信托”)设立信托理财计划、购买中国银行中银集富专
享理财产品以及与四川信托有限公司(以下简称“四川信托”)设立信托理财计
划的事项,现将上述理财产品的本金收回及收益情况公告如下:
1、经本公司、国元信托及相关各方协商一致,国元信托已陆续将与其设立
的信托理财计划的本金和相关收益偿付予本公司。截至二〇一一年十二月十四
日,国元信托已分批将该信托理财计划的全部本金25 亿元和相关收益全部偿付
予本公司,理财净收益为7,271.88 万元。
2、本公司购买的中银集富理财产品于二〇一一年十二月十六日到期,本公
司已于二〇一一年十二月十六日全额收回7.5 亿元的委托理财本金,理财净收益
为1,824.66 万元。
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 232117.86
帖數: 227293
GP: 4202
LV: 477
交易所: 305555.25
二零一一年度業績預增公告
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120111151_C.pdf

二零一一年,由於本集團積極應對宏觀經濟環境變化,持續加強內部運營的精細化管理,提
高區域市場整合能力,保證了產品銷價不斷提升、銷量不斷增長,預計二零一一年度的淨利
潤與上年同期相比將大幅上升80%以上(二零一零年度本集團按照中國會計準則編制的經審
計的歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣6,171,402,826 元,按照截至二零一一年十二月三
十一日總股本5,299,302,579 股計算的每股收益為人民幣1.16 元)。
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 232117.86
帖數: 227293
GP: 4202
LV: 477
交易所: 305555.25
2012-01-18 HJ
...
內地今年的水泥價格受多項因素影響,固定資產投資增長將放緩,一般估計水泥的需求增長只是個位數字,這種需
求不易使水泥價格明顯上升,特別是上半年淡季,已難提價,至第三季開始轉旺或有轉機,但已有大行估計全年平
均價將稍低於去年,在電費已升和煤價高企的情況下,毛利率將下跌,對盈利有所影響,而碳稅問題,對明年業績
影響更大。
去年水泥業的初期興旺,由保障性住房帶動,儘管今年此利好因素仍然存在(不會減少),但亦不會增加,明年肯
定減少,屆時看商品房的發展情況而定。作為龍頭股的海螺,仍在發展中;其市場份額甚高,相信銷量可獲較佳增
長,但價格及成本影響,前景已有陰影。
海螺發出盈喜後股價持續回軟,雖然與大市有關,也反映市場對水泥業的心態,經過去年大幅波動後,今年的表現
難與去年相提並論。
海螺現價25.05 元,預期去年P╱E 9.7 倍,本在合理水平,如前景不明朗,市場評價便會降低是頗為合理,昨天股
價急升,走勢仍待突破,不宜急於入市,特別是暫時仍處於淡季階段,可緩緩觀察,理想的吸納價不妨定得較為保
守。
戴兆
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
Clark0713
rbenabled
avatar
119.247.193.120
金錢: 5571.89
帖數: 5533
GP: 248
LV: 75
交易所: 10381050.00
截至二零一一年十二月三十一日止年度業績

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201203261102_C.pdf

strong.
"The only thing that can defeat power, is more power." ~Clark0713
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 232117.86
帖數: 227293
GP: 4202
LV: 477
交易所: 305555.25
二零一一年度本公司營業額約為人民幣48,654百萬元(按國際財務報告準則),較二零一
零年度上升40.99%;
二零一一年度本公司股東權益持有人應佔本年度淨利潤約為人民幣11,586百萬元(按國際
財務報告準則),較二零一零年度上升88.1%;
二零一一年度每股盈利人民幣2.19 元(按國際財務報告準則),較二零一零年上升88.1%。

(2)本年度非經常性損益項目和金額
(千元)
非經常性損益項目二零一一年二零一零年二零零九年
(1)處置非流動資產的損益 98,246 (10,351) (34,043)
(2)政府補助431,750 351,315 182,424
(3)交易性金融資產公允價值變動損益
及處置交易性金融資產、可供出售
金融資產取得的收益
19,478 1,753 6,381
(4)取得子公司投資成本小於可辨認淨
資產公允價值產生的收益
1,035 - -
(5)單獨進行減值測試的應收款項減值
準備轉回
- 831 -
(6)對外委託貸款取得的損益130,325 - -
(7)除上述各項之外的其他營業外收入
和支出
11,098 10,807 4,183
(8)其他符合非經常性損益定義的損益
項目
- - 10,855
(9)非經常性損益所得稅影響數(155,893) (80,729) (34,784)
(10)非經營性損益對少數股東權益的影
響數
(5,783) (4,574) (4,313)
合計 530,256 269,052 130,70
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 232117.86
帖數: 227293
GP: 4202
LV: 477
交易所: 305555.25
二零一二年展望
二零一二年,中央政府將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,保持宏觀經濟政
策的連續性和穩定性,加快推進經濟發展方式轉變和經濟結構調整,努力實現經濟平穩
較快發展,全年GDP預期目標為同比增長7.5%,全社會固定資產投資預期增長16%。
(資料來源:《2012年政府工作報告》/國家改革和發展委員會)
二零一二年,水泥行業面臨著投資增速放緩、房地產調控、能源價格上漲等諸多不利因
素,但同時也存在著國家將加快保障性住房建設、加大水利設施建設、鐵路等基建項目
復工等機遇;另外,隨著水泥行業固定資產投資的進一步回落,新增產能將持續減少,
行業整合步伐將會加快,這都有利於行業集中度的提升和供求關係的改善。
本集團將堅定發展信心,在經濟結構調整時期,抓住機遇,加大項目倂購力度,完善國
內市場佈局,推進印尼等海外水泥項目建設,促進公司國際化戰略的實施,保持公司持
續穩定的發展。
二零一二年,本集團資本性支出計畫約80億元(不含併購項目支出),以自有資金為主,
銀行貸款為輔。本集團將穩步推進宿州海螺水泥有限責任公司、江華海螺水泥有限責任
公司等新建水泥熟料生產線項目及其配套的餘熱發電項目的建設,預計全年將新增熟料
產能約1,620萬噸,水泥產能約2,130萬噸。
同時,本集團將加強市場研判,做好區域市場統籌,提高市場份額;發揮規模採購優勢,
降低原燃材料的採購成本,減持節能減排、降本增效;加強內部管理,深化內控建設,
持續完善公司內控體系,推進機制創新,健全薪酬管理體系,完善激勵機制,持續提升
企業競爭力促進公司可持續發展。
二零一二年是公司實施「十二五」發展規劃承上啟下的重要一年,我們將不懼挑戰,奮
發進取,努力為股東創造價值!
謹此,誠摯感謝全體股東和社會各界對我們長期以來的支持和鼓勵!
七、董事會報告
分配股息建議
按照中國會計準則和國際財務報告準則分別編製的財務資料,本集團之二零一一年度除
稅及少數股東權益後利潤分別為1,158,983 萬元及1,158,638 萬元。本公司董事會建議就
截至二零一一年十二月三十一日止期間之利潤作如下分配:
(1) 根據公司章程規定,建議按中國會計準則編製的法定賬目之除稅淨利潤為基礎,按
10%的比例提取本公司之法定盈餘公積金,總額為人民幣66,091 萬元。
(2) 按照截至二零一一年十二月三十一日止的總股本5,299,302,579 股,建議派發末期股
息每股人民幣0.35 元(含稅),總額共計人民幣185,476 萬元。
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 232117.86
帖數: 227293
GP: 4202
LV: 477
交易所: 305555.25
盈利暴增1倍,至108億,財務唔錯
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 232117.86
帖數: 227293
GP: 4202
LV: 477
交易所: 305555.25
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120419616_C.pdf
報告期 年初至報告期 期末 本報告期比上年同期增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)
1,249,018,186
1,249,018,186
(43.64)(43.64)
基本每股收益(元/股)
0.24
0.24
(43.64)(43.64)
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)
0.20
0.20
(51.23 )
稀釋每股收益(元/股)
0.24
0.24
(43.64)(43.64)
歸屬於上市公司股東的加權平均淨資產收益率
2.75%
2.75%
下降3.32個百分點
扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的加權平均淨資產收益率
2.31%
2.31%
下降3.60個百分點
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 232117.86
帖數: 227293
GP: 4202
LV: 477
交易所: 305555.25
12、報告期內,本集團營業利潤、利潤總額和歸屬於上市公司股東的淨利潤分別較去年同期下降54.18%、45.33%和43.64%,主要是由於報告期內產品銷價下降及生產成本上升所致;
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 232117.86
帖數: 227293
GP: 4202
LV: 477
交易所: 305555.25
http://fund.cnfol.com/smjj/120706/511,2199,12719415,00.shtml
 海螺水泥發行公司債被疑「借雞生蛋」,之前的理財產品名賺實虧,參股青松建化浮虧2億元

 僧多粥少是目前融資市場的格局,「融資難」常常成為企業發展的攔路虎。而對於「家大業大」的海螺水泥來說這不是問題。

 日前,海螺水泥發佈公告稱該公司在國內發行票面本金額不超過60億元人民幣的公司債券。這是公司今年以來進行的第一次融資行為,而該公司2011年總融資規模為115億元人民幣。而媒體報導,自2008年以來,海螺水泥分別以股票增發、債券發行、項目公司借款等方式融資超過200億元。

 雖然海螺水泥在公告裡聲稱此次融資的目的是補充公司流動資金和調整債務結構,而媒體報導海螺水泥實際上並不缺錢。去年多家公司進行的增發融資多腹死胎中,而此次海螺水泥大筆一揮就是60億元,此次融資的合理性受到質疑。對此,華融證券分析師張弛認為去年上市公司增發融資受阻多是因為資金面較為緊張,而海螺水泥此次增發可能是之前的安排,即使通過也是因為目前資金面較去年改善。

 二次虧損 高管能力受質疑

 雖然海螺水泥「不差錢」,但高管對募集資金的使用卻讓市場人士質疑不斷。

 先是2011年6月14日海螺水泥剛公告95億元公司債券上市,第二天便宣佈投資40億元購買理財產品,公司披露公告表示該次理財投資預期年化收益率分別為5.85%、8.50%、4.80%,而該項理財投資實際年化收益率為3.9%,僅高於去年的一年期定期存款收益率,投資收益共計1.55億元,低於去年發債募資的成本,名賺實虧。

 另外一件讓市場人士質疑的是其投資青松建化。根據海螺水泥2011年年報,該公司的流動資產約為15.55億元,而其流動負債為16.45億元,遠高於其流動資產,而其長期負債為12.87億元,長期負債佔流動資產的比例達82.77%。

 更令人詫異的是,青松建化今年第1季度虧損939萬元。加上行業低谷的出現,市場對這一股權投資並不買賬,7月5日青松建化收盤價為11.64元,相比此前的收購價13.53元,認購1.378億股的海螺水泥賬面已經虧損2.36億元,雖然有國家政策「保駕護航」,但這一舉措仍直讓市場質疑海螺水泥注資青松建化的合理性和安全性。

 目前水泥行業處於低谷時期,但張弛認為該行業的底部仍難確定,這要根據固定資產投資、尤其是房地產行業的發展有關。

 連環發債 公司盈利能力何在?

 海螺水泥去年6月份推出了96億元的天量公司債,時隔一年該公司又擬推出60億元的公司債,然而6月7日該公司剛發出半年度業績預警公告,稱半年度淨利潤將下滑50%以上。目前水泥行業整體處於弱勢,公司的盈利能力受到質疑,市場能否像去年一樣買賬仍是個問號。

 繼理財產品被質疑名賺實虧之後,海螺水泥參股的青松建化近期市場表現不佳,致使海螺水泥賬面價值損失超過2億元,目前海螺水泥自身境遇是「泥菩薩過江」。

 雖然海螺水泥是水泥行業的龍頭企業,但其市場佔有率僅為5%。在6月7日,海螺水泥發佈中期業績預警公告,稱2012年年初至今,受中國固定資產投資增速放緩影響,水泥市場需求增速回落,水泥產品銷售價格同比大幅下降,公司預計2012年上半年本公司的經營業績同比有較大幅度的回落,2012年上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤將同比下降50%以上,而2011年上半年海螺水泥歸屬於上市公司股東的淨利潤為59.94億元,如此算來,海螺水泥上半年淨利潤將同比減少近30億元。

 海螺水泥居行業第一位,基於對行業的判斷和把握,其投資偏好也集中在水泥行業。當前水泥行業處於低谷,海螺水泥如何實現擺脫行業發展瓶頸,以及該公司扭虧為盈的能力,受到投資者的關注。

 5月31日海螺水泥與新疆農一師及青松建化簽署《合作框架協議》,除參股外,曾任海螺水泥執行董事、總經理的海螺集團董事、總經理、黨委副書記、海螺型材董事長任勇赴任青松建化董事會,此外,海螺水泥向青松建化監事會派遣了一名監事。對青松建化的重視可見一斑。(證券日報)
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 232117.86
帖數: 227293
GP: 4202
LV: 477
交易所: 305555.25
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120814612_C.pdf
‧ 截至二零一 二年六月三十日止半度,按國際財務報告準則編製的營業收入淨額約 年六月三十日止半度,按國際財務報告準則編製的營業收入淨額約 為 2,055, 916 萬元,較上年同期 下降 約 7.92 %。
‧ 截至 二 零一年六月三十日止半度,按國際財務報告準則編製的本公司股東權益 年六月三十日止半度,按國際財務報告準則編製的本公司股東權益持有人應佔利潤約為 293,298 萬元,較上年同期 下降 約 50.96 %。
‧ 截至 二 零一年六月三十日止半度,按國際財務報告準則編製的每股基本盈利為 年六月三十日止半度,按國際財務報告準則編製的每股基本盈利為 為 0.55 元


跌60%,至23億,債較輕
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 232117.86
帖數: 227293
GP: 4202
LV: 477
交易所: 305555.25
http://xueqiu.com/8601813520/22111744
Antonio:
回覆@天地俠影: 呵呵,不能看這些,關鍵是實地調研,我親戚在港務局工作,爺爺是交通部的,做了50年黃沙水泥生意,海螺也是沒辦法的,有時候政府讓你高價收購點資產你也沒辦法,有時候當地銀行缺錢,讓海螺買點理財產品,他們也沒辦法的,兄弟,這是在中國
08-14 09:55
回覆

...
天地俠影:
回覆@Antonio: 海螺管理層和老員工控股海螺創投,海螺創投目前在海螺上的持股比例超過安徽國資委。

海螺是安徽的標竿企業,安徽國資委只會護犢子,不會過河拆橋的。
08-14 09:52
回覆
Antonio:
回覆@天地俠影:    但是不可否認的是畢竟海螺的大股東是國企,很多決定比如又發債券又買理財產品之類的事情也不是管理層可以決定的事情。不過在國企裡海螺算是效率高的,總比造鐵路的強點,哈哈
08-14 09:49
回覆
天地俠影:
回覆@醫藥商業: 簡單的回答,海螺的管理層,個個都是公司的股東。[哈哈]
08-14 09:46
回覆
醫藥商業:
我覺得更重要是的推測管理層的Intention,你認為海螺管理層是想Make it brighter or make it darker? 背後的原因是什麼?
08-14 09:40
回覆
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153907.95
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
http://gd.sina.com.cn/news/m/2012-08-29/08137722.html


 南都訊 昨日下午,英德市政府部門就8·27英德龍山水泥爆炸事故最新通報,爆炸已致10人死亡,18人受傷。廣東省排爆專家組昨日上午趕赴現場,處理尚未被引爆的6噸炸藥和469發雷管。目前事故原因仍在調查,死傷人員的善後工作政府部門正在處理。

 8名死者為龍山水泥員工

 在昨日下午的新聞通報會上,英德市政府新聞發言人劉偉榮說,根據最新調查,27日下午發生的龍山水泥責任有限公司礦山爆炸事故已造成10死亡,18人受傷。死亡人員中8人為龍山水泥責任有限公司人員,1人為英德市民用爆炸器材專賣有限公司司機,1人為英德市保安公司安保人員;受傷人員中9人為龍山水泥責任有限公司員工,9人為事發地河對岸的英紅鎮居民。

 傷者中,除1人受衝擊波耳鳴明顯、3人被飛石砸中需動手術治療,其他傷者均為皮外傷。目前政府已組織相關人員,到醫院慰問傷者及家屬,並開始著手處理死者善後工作。

 英紅鎮損失700餘萬元

 已經過去了一天,英紅鎮鎮長向文敏仍感慨爆炸場面壯觀,「(爆炸)產生的氣體比這座高約100多米的龍尾山還要再高出100米左右」。

 因為爆炸來得太突發,鎮內商舖受到的影響比較大。初步統計,此次爆炸使該鎮20多個村組、1500多戶、4000多人受到影響。房屋受損主要系大面積門窗破壞、玻璃震碎和天花板脫落。

 據向文敏介紹,通過兩天挨家挨戶上門查詢,共計損壞鋁合金窗21875平方米,木窗6800平方米,其它卷閘門、鋼、鐵、木門2700平方米。據稱英紅鎮共損失700餘萬元。

 向文敏說:「龍山採石礦區自開採以來,多次受到附近村民投訴。經瞭解,該礦區開礦時放置的炸藥量較大,導致附近村民樓房開裂。經鎮政府相關人員與礦山公司多次協商,情況才稍有改善。」向文敏稱,龍山採石礦區出現安全事故並非首次。兩年前,由於爆破工人的違規操作,引起炸藥提前爆炸,造成嚴重事故。

 排爆專家趕赴現場清除隱患

 由於危險隱患未解除,為防止次生災害發生,昨日英德市政府等相關部門依舊禁止媒體記者進入事發現場龍尾山。通向山中的入口處不僅拉上了警戒線,附近還有約10名保衛人員和4名龍山水泥責任有限公司的工作人員看守。

 昨日上午廣東省排爆專家組進入現場,處理尚未被引爆的6噸炸藥和469發雷管,同時對事故原因進行調查。

 昨天下午,廣東省排爆專家組專家肖文雄對事故現場處理進度進行通報。據其介紹,專家組早上進入爆炸現場後,發現有殘留炸藥和雷管,專家組通過對爆炸跡象的瞭解,正研究制定現場清理方案。目前尚未統計出爆炸相關數據,事故具體原因尚需進一步瞭解。

 [逝者]

 ● 王小東,男,43歲,安徽省肥東縣人,龍山水泥公司工人;

 ● 郭孔橋,男,38歲,廣東省英德市白沙鎮人,龍山水泥公司工人;

 ● 陳遠和,男,33歲,廣東省英德市西牛鎮人,龍山水泥公司工人;

 ● 羅永培,男,32歲,廣東省英德市沙口鎮人,龍山水泥公司工人;

 ● 馬定佳,男,39歲,廣東省英德市沙口鎮人,龍山水泥公司工人;

 ● 朱光勝,男,44歲,廣東省英德市沙口鎮人,龍山水泥公司工人;

 ● 楊家松,男,43歲,廣東省英德市望埠鎮人,龍山水泥公司工人;

 ● 付日旭,男,44歲,廣東省英德市望埠鎮人,龍山水泥公司工人;

 ● 張廷柱,男,42歲,廣東省英德市東華鎮人,英德市保安公司保安;(來源:南方都市報 南都網)

 ● 鄧積環(又名鄧積歡),男,37歲,廣東省英德市望埠鎮人,英德市民爆公司司機。

 [鏈接]

 海螺水泥「躺槍」股價跌1.32%

 在爆炸發生後,當地和網上傳言爆炸發生的龍山水泥公司為安徽海螺水泥子公司,至昨日滬市收盤,海螺水泥股價跌1.32%。對此龍山水泥公司總經理吳建平澄清說,公司股東是香港昌興水泥投資有限公司,實際控股人是台灣台泥集團有限公司,事發礦山是為水泥廠提供原料的一個基地。

 吳建平表示,在爆炸發生後清點現場,有6個人沒有發現屍體。事故發生後,公司對現場進行封鎖,並向政府部門進行匯報,目前公司正配合相關部門對事故原因進行調查,並對死傷者做好善後事宜。

 統籌:南都記者 張昊 採寫:南都記者 張昊 任先博 實習生 王玥璐
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153907.95
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121024435_C.pdf
報告期
年初至報告期
期末
本報告期比
上年同期增
減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元) 1,017,716,259 3,935,056,000 (66.75)
基本每股收益(元/股) 0.19 0.74 (66.75)
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股) 0.17 0.67 (68.82)
稀釋每股收益(元/股) 0.19 0.74 (66.75)
歸屬於上市公司股東的加權平均淨資產收益

2.24 8.62
下降5.17 個
百分點
扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的
加權平均淨資產收益率
2.04 7.73
下降5.19 個
百分點
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153907.95
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
非經常性損益項目 年初至報告期期末金額(元)
處置非流動資產的損益 16,985,001
政府補助 489,687,698
交易性金融資產公允價值變動損益 (12,166,965)
取得子公司成本小於可辨認淨資產公允價值
產生的收益8,923,608
委託理財收益29,167,808
受託經營取得的託管費收入459,393
除上述各項之外的其他營業外收入和支出8,031,378
非經常性損益所得稅影響數(128,083,414)
非經常性損益對少數股東權益的影響數(6,034,046)
合 計 406,970,461
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153907.95
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
普通會員
simonwor
rbenabled
avatar
203.145.92.185
金錢: 4799.00
帖數: 1562
GP: 794
LV: 40
交易所: 15761474.53
http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130323/news/ec_ecb1.htm


中建材全年少賺三成
2013年3月23日
【明報專訊】內地水泥行業龍頭中國建材(3323)昨日公布全年業績,全年純利雖仍然按年下跌三成,但跌幅已經較前三季的39.9%有所好轉,略勝市場預期。

中建材去年收入按年上升8.9%至872.2億元(人民幣.下同),純利按年下跌30.4%至55.8億元;擬派末期息每股0.155元,按年減少28%。去年各季度,中國建材所錄純利依次達到6.01、12.99、17.0及19.8億元,按季呈現好轉。其中,全年水泥熟料銷量2.21億噸、按年增長20.3%;商品混凝土銷量3120萬立方米,按年增長877.1%。
_____________________
http://hkm.appledaily.com/detail ... aily&issue=20130323

中建材 海螺 純利跌超過三成

【本報訊】兩大水泥股昨公佈去年業績,純利均倒退。中國建材(3323)受累於產品價格下跌和融資成本大幅上升,全年純利按年跌30.4%至55.8億元(人民幣.下同),每股盈利1.03元,末期息減27.9%至0.155元。安徽海螺(914)全年純利按年減45.36%至63.31億元,每股盈利1.19元,末期息減28.6%至0.25元。

中建材去年收入升8.9%至872.18億元;經營現金流入100.17億元,減16.9%。截至去年底,集團流動負債1439.18億元,增72.7%,當中包括一年內償還貸款907.52億元,導致去年底出現流動淨負債664.07億元。

中建材去年融資成本顯著升68.6%至65.07億元,但集團資產債務比率只升3.7個百分點至57.9%。集團亦強調,於去年底尚未動用銀行信貸和已註冊尚未發行的債券額度為630.74億元。
"I know nothing except the fact of my ignorance." --- Socrates

"Games are won by players who focus on the playing field-not by those whose eyes are glued to the scoreboard" --- Warren Buffett

"不要想著贏,要想不能輸" --- 《KANO》
 ~simonwor
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153907.95
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153907.95
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 232117.86
帖數: 227293
GP: 4202
LV: 477
交易所: 305555.25
bad
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2013/0422/LTN20130422332_C.pdf 在新視窗開啟
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
simonwor
rbenabled
avatar
42.2.168.126
金錢: 4799.00
帖數: 1562
GP: 794
LV: 40
交易所: 15761474.53
http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130423/news/ec_ecg1.htm
安徽海螺首季純利減22%
2013年4月23日
【明報專訊】水泥行情去年持續低迷,市場關注各水泥商盈利前景。行業龍頭安徽海螺(0914)昨日公布首季業績,儘管收入增逾一成,純利仍按年減少22.2%至9.72億元(人民幣,下同),不及市場預期。
"I know nothing except the fact of my ignorance." --- Socrates

"Games are won by players who focus on the playing field-not by those whose eyes are glued to the scoreboard" --- Warren Buffett

"不要想著贏,要想不能輸" --- 《KANO》
 ~simonwor
普通會員
porteryau
rbenabled
avatar
175.45.58.170
金錢: 0.00
帖數: 75
GP: -20
LV: 9
交易所:
high expect PE, low growth, what is the fair price?
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153907.95
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
52樓提及
high expect PE, low growth, what is the fair price?


唔過20蚊?
普通會員
VC
rbenabled
avatar
123.203.112.40
金錢: 1164.10
帖數: 2398
GP: 337
LV: 49
交易所:
對於2013年度水泥市場情況,安徽海螺水泥(00914)執行董事郭景彬於公司2012年度現金分紅說明會上表示, 水泥未來市場料供求關係會逐步改善,集中度會提高,他說,隨著中國城鎮化的推進,水泥需求會穩步增長,而新增產能會得到控制,落後產能會加速淘汰,加上水泥行業對下游行業的進入,會使得水泥市場競爭更加有序。

http://www.quamnet.com/newsconte ... T&articleId=2739460
普通會員
porteryau
rbenabled
avatar
175.45.58.170
金錢: 0.00
帖數: 75
GP: -20
LV: 9
交易所:
其實依家大陸起樓已經起得好快,當第二季可以丑女大翻生,第二季贊多一倍
eps(0.18*2)0.36
半年(0.18+0.36)=0.54
下半年要贊幾多先可以支持現有的PE?

我眼見內地是甘起,但空房多,內地仲想起幾多樓?未來仲有1-2成增長?
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153907.95
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
55樓提及
其實依家大陸起樓已經起得好快,當第二季可以丑女大翻生,第二季贊多一倍
eps(0.18*2)0.36
半年(0.18+0.36)=0.54
下半年要贊幾多先可以支持現有的PE?

我眼見內地是甘起,但空房多,內地仲想起幾多樓?未來仲有1-2成增長?


其實都是龐氏騙局,都是睇房產市場幾時爆...
普通會員
鉛筆小生 (中華牌鉛筆)
rbenabled
avatar
58.153.167.153
金錢: 25035.97
帖數: 20629
GP: 2428
LV: 144
交易所: 6190000.00
56樓提及
55樓提及
其實依家大陸起樓已經起得好快,當第二季可以丑女大翻生,第二季贊多一倍
eps(0.18*2)0.36
半年(0.18+0.36)=0.54
下半年要贊幾多先可以支持現有的PE?

我眼見內地是甘起,但空房多,內地仲想起幾多樓?未來仲有1-2成增長?


其實都是龐氏騙局,都是睇房產市場幾時爆...


我相信無廿, 三十年, 都唔會勁爆, 最多調整

除非一孩政策不能廢除
我喜歡做預測:
2014 Q4, 科技, 賭復活

心水3-5 線股票
580 595 637 819

484 昔日看佢話起PLATFORM, 誰不知, 管理層不濟, 股價走下玻,

2014 2H 預測:
幾年有色巨浪要起了, 抓緊637 鋅大浪 ~鉛筆小生
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153907.95
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
事實就講,中國人口未來呢5年會到達高峰,之後就會跌
普通會員
鉛筆小生 (中華牌鉛筆)
rbenabled
avatar
58.153.167.153
金錢: 25035.97
帖數: 20629
GP: 2428
LV: 144
交易所: 6190000.00
58樓提及
事實就講,中國人口未來呢5年會到達高峰,之後就會跌


所以先要CANCEL 一孩

但, 最好D 人冇咁長命, 可能又是另一個出路

人口暴減, 也不失為一個好選擇

原來破壞環境, 是有更深層的意思
我喜歡做預測:
2014 Q4, 科技, 賭復活

心水3-5 線股票
580 595 637 819

484 昔日看佢話起PLATFORM, 誰不知, 管理層不濟, 股價走下玻,

2014 2H 預測:
幾年有色巨浪要起了, 抓緊637 鋅大浪 ~鉛筆小生
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 232117.86
帖數: 227293
GP: 4202
LV: 477
交易所: 305555.25
59樓提及
58樓提及
事實就講,中國人口未來呢5年會到達高峰,之後就會跌


所以先要CANCEL 一孩

但, 最好D 人冇咁長命, 可能又是另一個出路

人口暴減, 也不失為一個好選擇

原來破壞環境, 是有更深層的意思


根本就預左是咁
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
訪客
Guest (IP: 54.161.116.225) avatar
(提示:如要觀看隱藏內容, 按此回到第一頁)
此版不容許訪客發貼, 請先登入。

Home RealBlog Stock Endless Choice Fancy Buzz Gloomy Sunday ZKIZ Wiki RealWidgets

geo stats
Powered by RealForum
Paged in 30.1ms (Q=11 + R=5) @ 2018-10-23 01:16 AM Asia/Hong_Kong
Archiver | 廣告聯繫: abbychau (at) gmail.com