本版告示: 投資涉及風險,包括損失本金。閣下不應僅依賴本論壇資料而作出任何投資決定。投資者應該參閱相關產品的章程以獲得更多細節,包括產品特色和風險因素。投資者考慮是否適合投資任何投資產品時,敬請考慮本身之投資目標及情況。
Date: 20180724
Stock_code: 2039
Issued_shares: 1716576609
Price: 9.250
Cap: 15878
Name: 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
$9.250
今日最高: $ / 最低: $
賬面價值: $ / 市值: $
成交量:
52週範圍: $-
50天平均:
市盈率: / 息率:
20180724
trend chart

2017年9月17日 : 中集順豐簽戰略框架協議
2017年6月27日 : 吉利瑞信八一熊A (61829) 債券及結構性產品 - [到期公告 - 牛熊證]強制贖回事件及提早到期之公告 (157KB, PDF) [27/06/201710:04]
2017年4月14日 : 領航標普500 (03140) 交易所買賣基金的交易資料3140 資料概要 (34KB, XLS) [12/04/201708:06]
2016年12月23日 : 中集集團 (02039) 公告及通告 - [海外監管公告-其他]海外監管公告 關於子公司參與投資設立合夥企業及擬進行合作事項的公告 (292KB, PDF) [23/12/201622:43]
2016年12月23日 : 中集集團 (02039) 公告及通告 - [海外監管公告-企業管治相關事宜]中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司第八屆董事會獨立董事關於對參與設立中集海工平臺合夥企業及項目公司的獨立意見 (241KB, PDF) [23/12/201622:37]
2016年12月23日 : 中集集團 (02039) 公告及通告 - [海外監管公告-董事會/監事會決議]海外監管公告 第八屆董事會關於二○一六年度第十五次會議的決議公告 (162KB, PDF) [23/12/201622:31]
2016年12月20日 : 中集集團 (02039) 公告及通告 - [須予披露的交易]須予披露交易 關於上海中集冷箱簽署補償協議的公告 (226KB, PDF) [21/12/201606:29]
2016年12月20日 : 中集集團 (02039) 公告及通告 - [海外監管公告-企業管治相關事宜]北京市通商(深圳)律師事務所關於中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2016 年第一次臨時股東大會的法律意見書 (292KB, PDF) [20/12/201622:19]
顯示所有
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 231974.96
帖數: 227066
GP: 4202
LV: 477
交易所: 305555.25
2039

盈利降40%,至5.6億,重債
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2013/0828/LTN20130828010_C.pdf 在新視窗開啟
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153905.85
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
58.152.56.196
金錢: 231974.96
帖數: 227066
GP: 4202
LV: 477
交易所: 305555.25
2039
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2013/1105/LTN20131105042_C.pdf 在新視窗開啟
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153905.85
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
發行2.8億股,集資38.57億,每股13.48元,對象是1919、弘毅及管理層
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2013/1224/LTN20131224606_C.pdf 在新視窗開啟
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153905.85
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
2014-01-09 HJ
...
中集配售H 股2.86 億股予三家公司,其中兩間為現有股東中遠集裝箱及Broad Ride,另一間Promotor Holding 則由兩名董事及高級經理僱員持有,各公司配售量分別為6510 萬股、7794 萬股及1.43 億股,每股作價13.48元,較配售前股價14.32億元折讓5.87%,較過去五日平均價14.46元折讓6.78%,配售集資38.56億元,用於壯大集團資本及提高償還能力, 使財務獲得穩定支持。

配售釋放購買力

上述配售屬於關連交易,有待獨立股東批准,因而配售只是各自訂立認購協議,待獨立股東批准後,新股才能發行,各項發行獨立進行,並無互為條件。

中遠已持有H 股12.14%及A股35.08% , 實佔全部股權22.75%,增持股權後,中遠佔擴大股本後的22.76%權益。BroadRide 原佔H 股9.6%,增持後佔H股12.54% , 相當於全部股權7.3%。Promotor 現無持股,認購後將持H 股8.33%,相當於全部股權4.85%。招商局為最大股東,現持H 股47.53%或全部股權25.54%,配售後攤薄至23.06%,仍是最大股東。Promotor 現由兩名董事佔20.34%,若干高級經理及僱員佔79.66%(每名佔股少於5%),Promotor 表示日後僱員可能認購而改變股權,但無論如何,兩董事所佔股權不得超過30%。

去年6 月底, 中集淨借貸152.87億元人民幣,淨借貸總權益比率約66.9%,配售後,淨借貸將減至122.8 億元人民幣,淨借貸總權益比率將降至47.5%。儘管並不明顯,亦有若干改善,但以淨借貸152.87 億元人民幣,而集資只是30億元人民幣,實在幫助不大,顯示中集並無誠意集資。

首先,中集大股東招商局並無參與認購配售股份,而配售時股價幾乎是近一季最低,11月底的股價約16.5 元, 配售時股價已下跌13%,配售的半數由董事及高級經理等公司認購(中集已有A 股股權激勵計劃,該公司為員工直接投資H 股),相信是配售的主因,大概中遠及Broad Ride 不願意股權被攤薄,因而參與認購,既然主要為僱員投資,作價較低已不重要,正因定價低,亦吸引兩股東認購。

中集在配售前股價跌至近期低位,由16.5 元跌至14.3 元,但成交不多,估計市場對配售已有所聞,儘管看好中集,亦未敢入市,公布配售後,積聚的購買力得以釋放,成交激增,股價搶升,作為大幅上升理由的解釋似乎較為牽強,但可能性不容抹煞,基金亦有羊群心理,股價搶高,亦照搶可也。事實上,配售股份仍待發行,況且現有兩股東的禁售期為半年,董事及僱員的持股,禁售期更達一年,市場不必擔心H 股流通量短期增加,現任兩股東為免攤薄而增持,相信也會惜售。

中集負債雖不輕,但財務安排妥善,借貸中的60%是長期貸款,除財務支出外,短期資金應無問題,中集財務已獲准進入全國銀行間同業拆借市場,獲准開辦成員企業跨境人民幣結算業務,提升金融服務水平,對中集的財務應有幫助;當然,長債亦不宜過重,但也只是30 億元人民幣的問題,中集如要集資,當不限於此數。

受惠貨櫃業復蘇

中集的業績於2012 年倒退47.4%後,2013 年上半年業績仍跌40.8%,至5.52 億元人民幣。主業的集裝箱仍未理想,較理想的業務, 規模仍待擴大,2013 年業績仍不樂觀,惟困難期已過,2014 年希望可以漸入佳境,貨櫃業如復蘇,作為龍頭的中集肯定明顯受惠,股價升至18.8 元,如以P╱E 計,肯定相當高,只是憧憬復蘇。

中集另一概念是土地增值,集團在前海擁有工業土地52.42 萬平方米,中期報告表示,公司已與前海管理局深入溝通,初步獲得認同及支持開發,但未達成具體開發方案,將按照前海總體規劃要求,積極參與未來發展,若有具體計劃,將左右股價。

除前海外,中集亦於蛇口、坪山、東莞松山湖、廣東陽江、山東青島、江蘇揚州、鎮江及上海寶山等多地擁有土地儲備,是有望轉為商業開發的工業地塊。

前海土地估計市值數百億元,視乎如何發展而定,而上述蛇口等地的工業土地轉為商業用途,又將創造龐大增值。當然這不宜胡亂估計,不過相信這是中集近期大幅搶升的原因,儘管中集股價已創新高,但仍不宜輕視。

戴兆
普通會員
VA
rbenabled
avatar
120.88.255.35
金錢: 638.63
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
戴生呢篇嘢正,未到價嘅
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
系統輔導員
qt (新手)
rbenabled
avatar
223.18.57.37
金錢: 6812.03
帖數: 9846
GP: 910
LV: 100
交易所:
睇好貨櫃業復蘇點解唔直接買航運股?
~qt
普通會員
VA
rbenabled
avatar
59.149.23.44
金錢: 638.63
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
因為佢冇寫中集安瑞科
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153905.85
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
VA128樓提及
因為佢冇寫中集安瑞科


暫時都未有囉
系統輔導員
qt (新手)
rbenabled
avatar
223.18.57.37
金錢: 6812.03
帖數: 9846
GP: 910
LV: 100
交易所:
VA128樓提及
因為佢冇寫中集安瑞科


隻嘢破晒頂, 唔識睇
~qt
普通會員
fatlone168
rbenabled
avatar
101.78.225.253
金錢: 939.05
帖數: 2380
GP: 678
LV: 49
交易所:
qt130樓提及
VA128樓提及
因為佢冇寫中集安瑞科


隻嘢破晒頂, 唔識睇


今日再破頂

炒返前海?
普通會員
VA
rbenabled
avatar
218.250.119.96
金錢: 638.63
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
$中集集团(SZ000039)$ $中集集团(02039)$ 中集集团下面有一个股票能成为像安瑞科一样的10 baggar,他就是中集天达,现在借壳新加坡的J74在新加坡上市了。
天达有三个爆发的业务,机场设备,主要做登机桥,全球no。1,这几年成功把蒂森克鲁勃赶出了这个行业,同时也获得了所有的订单占有率100%,这几年也是更新换代大年。上半年业绩增长250%。未来中集收购的那些机场地面设备ziegler还将注入旗下,不可限量。还有一块值得一提的业务是物流自动化设备,这块市场非常大,很有相信空间,未来马云的菜鸟网,还是新加坡的普洛斯,京东,苏宁易购要建无数自动化物流仓库,可以注意的是弘毅投资了苏宁,也同时投资了中集,这其中的妙处不言而喻,而且前海的定位以及麦总要把振华物流做大的决心,肯定是肥水不留外人田,采购自己设备了。第三块业务是自动停车设备,这块以后北上广,都要上,特别是医院,学校这种地方,中集的停车装置是很高端的,就像007里面那个一样,多层高速存取,未来采用bot模式和停车基金合作,自己造好了自己经营,这个经营权,就像当年威力雅到中国收水厂一样,以后都是现金牛而且可以提价。三块业务都有10倍的空间,天达结构非常好,30%是团队的股权,70%属于中集,在这种激励机制下,人人都铆足了劲要干好干大。

http://xueqiu.com/S/02039
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
VA
rbenabled
avatar
218.250.119.96
金錢: 638.63
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
$中集集团(02039)$ 昨天说了天达,获得了中集官网的转载,今天我来说说物流行业吧,最近人人都在搞互联网,但是互联网的backbone是什么是一张强大的物流网络。现在机器人天天忽悠说自己很牛比,能做agv小车,但是这个公司在天达面前就是垃圾,天达的战斗力很强,天达是在全球市场竞争下一条血路打出来的公司,当年蒂森克鲁勃要进军中国,威胁天达让他不要干了,出了一个价格要把天达收购了,天达不干,在郑总的带领下天达挺进大别山,进军迪森所在总部欧洲市场,抢了戴高乐的单子,以后就凭着自己定制化、不怕苦、不怕累的优势,把缔森一步步逼向了绝路。现在市场份额100%。这就是打硬仗的部队,当今世界物流设备做的最好的就是德马泰克,天达是德国人的克星,德国人工程师的价格是中国人的5倍,天达有融资租赁公司,融资环节也有优势,未来这支部队一定会让德国鬼子胆寒。
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
VA
rbenabled
avatar
218.250.119.96
金錢: 638.63
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
載入PDF: http://pterisglobal.listedcompany.com/newsroom/20140106_173709_J74_EA3AD1C0A963702B48257C5800340F2C.1.pdf 在新視窗開啟
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
VA
rbenabled
avatar
218.250.119.96
金錢: 638.63
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
中集向Pteris注近6億資產
2013-07-31 05:15:00 来源: 香港成报
核心提示:中集集團(2039)昨日宣布,擬將其全資子公司中集天達70%權益注入Pteris,總代價9,630.32萬新加坡元,相當於5.89億元。Pteris將以增發新股支付代價,完成後中集於Pteris的股權將增至約63.88%。
 【記者張靜報道】中集集團(2039)昨日宣布,擬將其全資子公司中集天達70%權益注入Pteris,總代價9,630.32萬新加坡元,相當於5.89億元。Pteris將以增發新股支付代價,完成後中集於Pteris的股權將增至約63.88%。
 中集昨日收報12.6元,跌0.16%。該股自去年底B轉H股成功後,首日開市價12.6元,與現時持平。
 中集集團全資附屬中集香港與Pteris簽署買賣協議。據協議,Pteris將向中集香港收購旗下中集天達的70%權益,總代價為9,630.32萬新加坡元。而Pteris將透過分階段發行新股支付,每股作價0.13坡元。
 此外,由中集天達員工持股的特哥盟亦會將其所持的中集天達30%股權注入Pteris,而Pteris亦將向特哥盟增發新股。
 完成買賣後,中集於Pteris的權益將由約14.99%增加至約63.88%,最高可達約65.80%。Pteris將通過中集香港成為中集集團附屬公司,而中集天達售予Pteris後仍為中集集團附屬公司。
 優化空港設備業務
 據中集於公告內披露,截至去年底,中集天達錄得收益為7.55億元人民幣,按年增加32.2%。除稅及少數股東權益後溢利為6794萬元人民幣,增幅為50.47%。
 中集預計,向Pteris出售中集天達權益,將能擴充並優化集團的空港設備業務,從而令集團進入內地機場的機場行李系統市場,並進一步建立其國際網點及開拓國際市場。
 Pteris現時於新加坡證券交易所主板上市,主要從事機場物流系統設計及製造,亦為全球領先機場物流解決方案供應商及集成商之一,而中集天達則主要從事設計和生產旅客登機橋產品、機場地面設備、行李處理系統及自動停車系統。

http://www.singpao.com/cj/zh/201307/t20130731_449525.html
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
VA
rbenabled
avatar
218.250.119.96
金錢: 638.63
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
載入PDF: http://chinalyst.co.jp/uploadfile/20131122074211.pdf 在新視窗開啟
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
VA
rbenabled
avatar
218.250.119.96
金錢: 638.63
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
International engineering corporation Pteris Global (SGX: J74) has fallen 10.7% so far, closing at $0.159 on Thursday.

Pteris is involved in the designing and building of airport logistics systems such as airport baggage handling systems, in-flight catering systems, air cargo handling systems and parcel handling systems.

At the end of last month, the company announced that it would be acquiring 100% of Shenzhen CIMC-TianDa Airport Support Limited from China International Marine Containers (Hong Kong) Limited and Shenzhen TGM Limited at S$41.3 million.

CIMC-TianDa Airport Support Limited is involved in three main business segments – airport equipment, materials handling system and automatic parking systems. The airport equipment segment, the division that currently contributes the bulk of its revenue and profits, largely consists of the manufacture and sale of passenger boarding bridges and ground support equipment.

The payment of S$41.3 million will be made through allotment and issuance of new ordinary shares of Pteris, after a share consolidation of five existing shares into one share has taken place. The post-consolidation shares will be issued at a price of S$0.65; the price of the shares that will be issued on a pre-consolidated basis would be S$0.13 each. =

The acquisition has to be agreed by shareholders at an extraordinary general meeting (EGM) that will be convened. Details for EGM would be released in due course.

In its third quarter of 2013, it made a loss of S$3.2 million as compared to S$6.9 million in the previous year.

The company is trading at 1.3 times its Financial Year 2012 revenue. It has not paid out any dividends.

http://www.fool.sg/2013/12/27/fa ... week-pteris-global/
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
fatlone168
rbenabled
avatar
123.202.165.220
金錢: 939.05
帖數: 2380
GP: 678
LV: 49
交易所:
新加坡尐股票都無人買。

基本上睇親隻隻都係死股,得嗰幾萬坡紙成交。香港呢邊買佣又貴

唔係炒下呢間Pteris都不錯
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153905.85
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
fatlone168138樓提及
新加坡尐股票都無人買。

基本上睇親隻隻都係死股,得嗰幾萬坡紙成交。香港呢邊買佣又貴

唔係炒下呢間Pteris都不錯


最近一期業績
普通會員
fatlone168
rbenabled
avatar
123.202.165.220
金錢: 939.05
帖數: 2380
GP: 678
LV: 49
交易所:
呢幾日研究過下2039,覺得佢真係有尐嘢

佢手上既地當然係好有看頭,但其實佢既業務好多件都好有潛力,甚至2014年會由潛力變「浮」力來個大爆發

我認為中集係終極物流股,海陸空都COVER晒。

集裝箱一翻生,條數一靚仔,市場會繼續向上重估

而2012,13年爆咗3899,今年有機會爆返佢老母2039。炒物流我相信要炒賣2039,炒前海就早前已經炒咗佢一獲。
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153905.85
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
最重要老闆肯買股
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153905.85
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153905.85
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
58.152.56.196
金錢: 153905.85
帖數: 157942
GP: 3287
LV: 398
交易所:
http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140327/news/ec_ecf1.htm中集多賺逾一成 料集裝箱好轉


2014年3月27日

【明報專訊】航運市道去年雖初現回穩象,但集裝箱售價仍跌勢不止,令集裝箱製造商中集(2039)去年盈利受壓。所幸其他業務平穩發展,帶動純利仍升逾一成。


中集去年收入為578.7億元(人民幣.下同),按年升6.5%,純利增長12.4%至21.8億元,派末期息每股27仙。集裝箱業務雖仍是盈利貢獻最大的業務,但航運業低潮未過,去年箱價按年跌一成,拖累該業務純利按年大跌44%至10.2億元。中集總裁麥伯良預計今年集裝箱業會好轉,今年首兩個月訂單令人滿意,價格亦開始回升。

此外,車輛業務、能源化工裝備及空港裝備,去年純利均錄得逾四成的升幅。海洋工程虧損3億元,較2012年減少44%,麥伯良稱海洋工程具戰略意義,期待成熟後可帶來可觀盈利,但中國的海洋工程仍處於初始階段,受到日韓的激烈競爭,發展仍需一段長時間。

海洋工程虧損減44%

至於中集在前海的52萬平方米土地,麥伯良稱去年與深圳政府及前海管理局定期協商,深圳政府曾向中集施加改變土地用途的壓力,預計今年內會有一個清晰的用地計劃出台。
普通會員
fatlone168
rbenabled
avatar
101.78.225.253
金錢: 939.05
帖數: 2380
GP: 678
LV: 49
交易所:
"中集總裁麥伯良預計今年集裝箱業會好轉,今年首兩個月訂單令人滿意,價格亦開始回升。"

咁就要留意返

加埋前海, 要炒隨時都可以搬返呢個CONCEPT出嚟炒
普通會員
VA
rbenabled
avatar
120.88.255.127
金錢: 638.63
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
集裝箱果度真是要問下行內人,turnaround 講左幾年


不過呢排前海靜哂
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
fatlone168
rbenabled
avatar
101.78.225.253
金錢: 939.05
帖數: 2380
GP: 678
LV: 49
交易所:
VA146樓提及
集裝箱果度真是要問下行內人,turnaround 講左幾年


不過呢排前海靜哂


「價格回升」四字應該值得少少尊重~~

等行內人/RF高手意見

中集係小數我覺得大陸公司無乜嗰種老土國企味既一個
普通會員
VA
rbenabled
avatar
59.149.23.73
金錢: 638.63
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
2039

(独家)中集集团前海土地开发研究报告将在本月内完成
出处:大智慧阿思达克通讯社 | 发布时间: 2014-03-13 10:31
 大智慧阿思达克通讯社3月13日讯,大智慧通讯社(微信:dzh_news)从中集集团(000039.SZ)获悉,公司前海土地开发研究报告将在本月内完成,目前,各方正抓紧时间商讨该事宜,原定于今年一季度出台的前海土地工转商方案将会延迟,但不会拖太久。

 公司内部人士表示,该研究报告还需论证,然后请高层拍板。可以确定的是,公司不会将土地交出去,将深度参与开发。

 该人士表示,公司在前海的地块位于第9和第10两个单元,位置处于前海较为中心的综合发展区,总面积52.4万平方米。

 招商证券研报认为,公司账面土地的价值被严重低估,按NAV的方法,不考虑未来的经营现金流折现,仅深圳待转成商用的土地估值就在700亿以上(未扣转换成本),账面价值2-3亿,若考虑土地性质转换成本20%和市场的折价20%,中集集团土地重估带来公司价值增加至少在420亿元以上。

 发稿:张开埠/黄蒂娟/何巨骉 审校:于丽波/朱琼华

 *本文信息仅供参考,投资者据此操作风险自担。

 (大智慧阿思达克通讯社 官方微信互动DZH_news 上海站电话:+86-21-2021 9988-31065 北京站电话:+86-10-5799 5701 微博爆料weibo.com/dzhnews)

http://www.gw.com.cn/news/news/2014/0313/200000323563.shtml
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
VA
rbenabled
avatar
59.149.23.73
金錢: 638.63
帖數: 8039
GP: 383
LV: 90
交易所: 9531600.00
載入PDF: http://doc.xueqiu.com/145082de14c4e3fe7b8f84d0.pdf 在新視窗開啟
VA所有言論並不能視作要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。VA亦無法保證留言內容的真確性及完整性。請運用個人獨立思考能力自行求証分析,閣下之個人投資一切賺蝕得失,概與VA無涉。投資涉及風險,股票價格可升可跌。 ~VA
普通會員
fatlone168
rbenabled
avatar
101.78.225.253
金錢: 939.05
帖數: 2380
GP: 678
LV: 49
交易所:
中集真係有心搞生意還是野心大?

幾百億都唔賣要自己開發?

BTW, 先前有網友分析話2039想學GE搞間中集版既GE CAPITAL, 而GE CAPITAL先係GE既JEWEL OF CROWN
訪客
Guest (IP: 54.80.188.87) avatar
(提示:如要觀看隱藏內容, 按此回到第一頁)
此版不容許訪客發貼, 請先登入。

Home RealBlog Stock Endless Choice Fancy Buzz Gloomy Sunday ZKIZ Wiki RealWidgets

geo stats
Powered by RealForum
Paged in 26.9ms (Q=8 + R=5) @ 2018-10-17 04:13 PM Asia/Hong_Kong
Archiver | 廣告聯繫: abbychau (at) gmail.com