普通會員
mr_dlm
avatar
203.185.51.28
金錢: 1131.10
帖數: 1534
GP: 686
LV: 40
交易所:
133樓提及
這裏是中華人民共和國土地,唔满意請離開


股怪兄, 八旗叫你離開呀smiley
普通會員
mr_dlm
avatar
203.185.51.28
金錢: 1131.10
帖數: 1534
GP: 686
LV: 40
交易所:
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20130725/00176_016.html

去年豪言「比白還要白」

【本報訊】捲入誠信危機的發展局局長陳茂波,拒絕公開太太及外家海外公司及子公司的股權及業務詳情,又強調自己符合現行的利益申報制度,堅拒辭職。但本報發現陳茂波曾在短短兩年之前,以立法會議員慷慨陳詞,批評若議員申報利益時只提母公司而不申報子公司,會容易出現利益衝突。去年七月他更撰文強調公職人員就算無實質利益衝突,亦需顧及公眾觀感,一直警惕自己要「比白還要白」。

高鐵撥款轟議員涉漏報
陳茂波是上屆立法會的議員個人利益監察委員會委員,一一年有份調查多名議員審批高鐵撥款時涉嫌漏報利益事件,在該年七月十四日立法會討論地產及建造界議員石禮謙漏報港鐵非執董利益的報告時,陳茂波義正詞嚴地說:「大家想像下,一間上市公司喺境外註冊,佢只係一間控股嘅空殼公司,業務係透過旗下唔同子公司經營,呢個空殼控股公司除咗子公司權益外,本身無任何業務」,質疑議員若只申報母公司,便可透過子公司輸送利益,有違利益申報原意。

去年七月十日,當時仍未正式加入政府做局長的陳茂波,再於報章撰文談及利益衝突問題,強調公職人員須顧及公眾觀感:「除了事實上要沒有利益衝突外,還要顧及公眾觀感上,盡可能不會惹起利益衝突懷疑。所以,我一直警惕自己要『比白還要白』。」他當時又指自己身為專業會計師,對利益衝突問題應比一般人更警覺,若面對金錢利益存在「灰色地帶」,「正確嘅選擇係迴避」。

即時笑左, 隔離個fd以為我痴左線smiley
普通會員
coffee
rbenabled
avatar
14.0.207.92
金錢: 1887.10
帖數: 418
GP: 225
LV: 21
交易所:
震嬰同波波之所以乞人憎,咪就係佢地講同做完全相反

震嬰自己有僭建再插唐唐僭建令到佢落馬,市民當然覺得佢係千面人啦
普通會員
八旗子弟
rbenabled
avatar
113.255.210.252
金錢: 4139.80
帖數: 4920
GP: 763
LV: 71
交易所:
再多花言巧語,這是中華人民共和國地方,請認清事實
151樓提及
133樓提及
這裏是中華人民共和國土地,唔满意請離開


股怪兄, 八旗叫你離開呀smiley
本人留言及言論,並不構成買賣任何投資建議或要約,亦不構成任何預測未來可能發生的任何證券的價格變動,在您作出任何投資決定之前,應事先徵詢您的獨立財務顧問意見,敬請留意 ~八旗子弟
普通會員
mr_dlm
avatar
203.185.51.28
金錢: 1131.10
帖數: 1534
GP: 686
LV: 40
交易所:
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20130725/18348630

【本報訊】控股公司Orient Express昨曝光的職權證明書,除揭發陳茂波口中的「太太的家人」原來是他的兒子陳天行外,亦揭發陳氏夫婦去年交代劏房醜聞時另一大話。陳茂波當時強調太太許步明並無景捷控制性股權,但若依文件披露許佔Orient Express九成股份計算,許應佔景捷67.5%,實屬控制性。立法會議員陳家洛批評陳茂波刻意誤導公眾,應謝罪下台。

妻曾擁景捷控制性股權

陳去年甫上任就爆出劏房醜聞,家人名下的景捷發展有限公司被揭曾持有10多個舊樓單位,當中不少被改成劏房出租。陳為淡化在事件中的角色,向立法會及傳媒交代時,強調自己在景捷沒有股權,許步明所佔的股份「並非控制性」,許去年在兩份聲明中亦有提到這點。

但翻查紀錄,劏房事件曝光前,景捷由兩間海外公司Orient Express及Strategic Assets持有75%及25%股權;而據2011年Orient Express的職權證明書,許佔該公司九成股份。換言之,許個人持有景捷67.5%股權,明顯是控制性股權。

陳家洛指陳茂波在劏房事件上,多次在公開場合及立法會刻意講大話誤導公眾,絕對要謝罪下台,「佢企圖使用公眾無法掌握嘅資料,而家被踢爆,顯示佢喺公職方面絕對不可信不可靠」。

陳家洛稱,高官問責制的目的,是當官員的誠信或操守低於要求時,應該被辭退,而立法機關可使用憲制上賦予的有限權力徹查事件。

至於文件披露陳茂波兒子陳天行亦持有Orient Express一成股份,陳茂波卻稱其為「太太的家人」,當中是否有意誤導公眾,國萬實業的聲明未有交代,陳茂波昨亦未有回應。
普通會員
mr_dlm
avatar
203.185.51.28
金錢: 1131.10
帖數: 1534
GP: 686
LV: 40
交易所:
155樓提及
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20130725/18348630

【本報訊】控股公司Orient Express昨曝光的職權證明書,除揭發陳茂波口中的「太太的家人」原來是他的兒子陳天行外,亦揭發陳氏夫婦去年交代劏房醜聞時另一大話。陳茂波當時強調太太許步明並無景捷控制性股權,但若依文件披露許佔Orient Express九成股份計算,許應佔景捷67.5%,實屬控制性。立法會議員陳家洛批評陳茂波刻意誤導公眾,應謝罪下台。

妻曾擁景捷控制性股權

陳去年甫上任就爆出劏房醜聞,家人名下的景捷發展有限公司被揭曾持有10多個舊樓單位,當中不少被改成劏房出租。陳為淡化在事件中的角色,向立法會及傳媒交代時,強調自己在景捷沒有股權,許步明所佔的股份「並非控制性」,許去年在兩份聲明中亦有提到這點。

但翻查紀錄,劏房事件曝光前,景捷由兩間海外公司Orient Express及Strategic Assets持有75%及25%股權;而據2011年Orient Express的職權證明書,許佔該公司九成股份。換言之,許個人持有景捷67.5%股權,明顯是控制性股權。


陳家洛指陳茂波在劏房事件上,多次在公開場合及立法會刻意講大話誤導公眾,絕對要謝罪下台,「佢企圖使用公眾無法掌握嘅資料,而家被踢爆,顯示佢喺公職方面絕對不可信不可靠」。

陳家洛稱,高官問責制的目的,是當官員的誠信或操守低於要求時,應該被辭退,而立法機關可使用憲制上賦予的有限權力徹查事件。

至於文件披露陳茂波兒子陳天行亦持有Orient Express一成股份,陳茂波卻稱其為「太太的家人」,當中是否有意誤導公眾,國萬實業的聲明未有交代,陳茂波昨亦未有回應。


越揭越臭 smiley

之前議員質問佢經營劏房果時, 佢話佢老婆唔係經營劏房公司"景捷"有控制性股權,

但當時因為"景捷"的控股公司Orient Express係BVI, 查唔到股權關係, 所以發現唔到有問題

但而家竟然俾人搵到Orient Express的股權關係, 即刻又爆過smiley

原來波波老婆持Orient Express 90%股權, 而Orient Express持景捷75%股權, 即係老婆持景捷67.5%股權, 亦即係劏房公司的控制性股東smiley
普通會員
自動波人
rbenabled
avatar
202.140.72.42
金錢: 7991.10
帖數: 11927
GP: 1329
LV: 110
交易所:
156樓提及
155樓提及
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20130725/18348630

【本報訊】控股公司Orient Express昨曝光的職權證明書,除揭發陳茂波口中的「太太的家人」原來是他的兒子陳天行外,亦揭發陳氏夫婦去年交代劏房醜聞時另一大話。陳茂波當時強調太太許步明並無景捷控制性股權,但若依文件披露許佔Orient Express九成股份計算,許應佔景捷67.5%,實屬控制性。立法會議員陳家洛批評陳茂波刻意誤導公眾,應謝罪下台。

妻曾擁景捷控制性股權

陳去年甫上任就爆出劏房醜聞,家人名下的景捷發展有限公司被揭曾持有10多個舊樓單位,當中不少被改成劏房出租。陳為淡化在事件中的角色,向立法會及傳媒交代時,強調自己在景捷沒有股權,許步明所佔的股份「並非控制性」,許去年在兩份聲明中亦有提到這點。

但翻查紀錄,劏房事件曝光前,景捷由兩間海外公司Orient Express及Strategic Assets持有75%及25%股權;而據2011年Orient Express的職權證明書,許佔該公司九成股份。換言之,許個人持有景捷67.5%股權,明顯是控制性股權。


陳家洛指陳茂波在劏房事件上,多次在公開場合及立法會刻意講大話誤導公眾,絕對要謝罪下台,「佢企圖使用公眾無法掌握嘅資料,而家被踢爆,顯示佢喺公職方面絕對不可信不可靠」。

陳家洛稱,高官問責制的目的,是當官員的誠信或操守低於要求時,應該被辭退,而立法機關可使用憲制上賦予的有限權力徹查事件。

至於文件披露陳茂波兒子陳天行亦持有Orient Express一成股份,陳茂波卻稱其為「太太的家人」,當中是否有意誤導公眾,國萬實業的聲明未有交代,陳茂波昨亦未有回應。


越揭越臭 smiley

之前議員質問佢經營劏房果時, 佢話佢老婆唔係經營劏房公司"景捷"有控制性股權,

但當時因為"景捷"的控股公司Orient Express係BVI, 查唔到股權關係, 所以發現唔到有問題

但而家竟然俾人搵到Orient Express的股權關係, 即刻又爆過smiley

原來波波老婆持Orient Express 90%股權, 而Orient Express持景捷75%股權, 即係老婆持景捷67.5%股權, 亦即係劏房公司的控制性股東smiley


波妻聲稱幾時賣走景捷的?
普通會員
mr_dlm
avatar
203.185.51.28
金錢: 1131.10
帖數: 1534
GP: 686
LV: 40
交易所:
157樓提及
156樓提及
155樓提及
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20130725/18348630

【本報訊】控股公司Orient Express昨曝光的職權證明書,除揭發陳茂波口中的「太太的家人」原來是他的兒子陳天行外,亦揭發陳氏夫婦去年交代劏房醜聞時另一大話。陳茂波當時強調太太許步明並無景捷控制性股權,但若依文件披露許佔Orient Express九成股份計算,許應佔景捷67.5%,實屬控制性。立法會議員陳家洛批評陳茂波刻意誤導公眾,應謝罪下台。

妻曾擁景捷控制性股權

陳去年甫上任就爆出劏房醜聞,家人名下的景捷發展有限公司被揭曾持有10多個舊樓單位,當中不少被改成劏房出租。陳為淡化在事件中的角色,向立法會及傳媒交代時,強調自己在景捷沒有股權,許步明所佔的股份「並非控制性」,許去年在兩份聲明中亦有提到這點。

但翻查紀錄,劏房事件曝光前,景捷由兩間海外公司Orient Express及Strategic Assets持有75%及25%股權;而據2011年Orient Express的職權證明書,許佔該公司九成股份。換言之,許個人持有景捷67.5%股權,明顯是控制性股權。


陳家洛指陳茂波在劏房事件上,多次在公開場合及立法會刻意講大話誤導公眾,絕對要謝罪下台,「佢企圖使用公眾無法掌握嘅資料,而家被踢爆,顯示佢喺公職方面絕對不可信不可靠」。

陳家洛稱,高官問責制的目的,是當官員的誠信或操守低於要求時,應該被辭退,而立法機關可使用憲制上賦予的有限權力徹查事件。

至於文件披露陳茂波兒子陳天行亦持有Orient Express一成股份,陳茂波卻稱其為「太太的家人」,當中是否有意誤導公眾,國萬實業的聲明未有交代,陳茂波昨亦未有回應。


越揭越臭 smiley

之前議員質問佢經營劏房果時, 佢話佢老婆唔係經營劏房公司"景捷"有控制性股權,

但當時因為"景捷"的控股公司Orient Express係BVI, 查唔到股權關係, 所以發現唔到有問題

但而家竟然俾人搵到Orient Express的股權關係, 即刻又爆過smiley

原來波波老婆持Orient Express 90%股權, 而Orient Express持景捷75%股權, 即係老婆持景捷67.5%股權, 亦即係劏房公司的控制性股東smiley


波妻聲稱幾時賣走景捷的?


好似上年8月
普通會員
mr_dlm
avatar
203.185.51.28
金錢: 1131.10
帖數: 1534
GP: 686
LV: 40
交易所:
158樓提及
157樓提及
156樓提及
155樓提及
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20130725/18348630

【本報訊】控股公司Orient Express昨曝光的職權證明書,除揭發陳茂波口中的「太太的家人」原來是他的兒子陳天行外,亦揭發陳氏夫婦去年交代劏房醜聞時另一大話。陳茂波當時強調太太許步明並無景捷控制性股權,但若依文件披露許佔Orient Express九成股份計算,許應佔景捷67.5%,實屬控制性。立法會議員陳家洛批評陳茂波刻意誤導公眾,應謝罪下台。

妻曾擁景捷控制性股權

陳去年甫上任就爆出劏房醜聞,家人名下的景捷發展有限公司被揭曾持有10多個舊樓單位,當中不少被改成劏房出租。陳為淡化在事件中的角色,向立法會及傳媒交代時,強調自己在景捷沒有股權,許步明所佔的股份「並非控制性」,許去年在兩份聲明中亦有提到這點。

但翻查紀錄,劏房事件曝光前,景捷由兩間海外公司Orient Express及Strategic Assets持有75%及25%股權;而據2011年Orient Express的職權證明書,許佔該公司九成股份。換言之,許個人持有景捷67.5%股權,明顯是控制性股權。


陳家洛指陳茂波在劏房事件上,多次在公開場合及立法會刻意講大話誤導公眾,絕對要謝罪下台,「佢企圖使用公眾無法掌握嘅資料,而家被踢爆,顯示佢喺公職方面絕對不可信不可靠」。

陳家洛稱,高官問責制的目的,是當官員的誠信或操守低於要求時,應該被辭退,而立法機關可使用憲制上賦予的有限權力徹查事件。

至於文件披露陳茂波兒子陳天行亦持有Orient Express一成股份,陳茂波卻稱其為「太太的家人」,當中是否有意誤導公眾,國萬實業的聲明未有交代,陳茂波昨亦未有回應。


越揭越臭 smiley

之前議員質問佢經營劏房果時, 佢話佢老婆唔係經營劏房公司"景捷"有控制性股權,

但當時因為"景捷"的控股公司Orient Express係BVI, 查唔到股權關係, 所以發現唔到有問題

但而家竟然俾人搵到Orient Express的股權關係, 即刻又爆過smiley

原來波波老婆持Orient Express 90%股權, 而Orient Express持景捷75%股權, 即係老婆持景捷67.5%股權, 亦即係劏房公司的控制性股東smiley


波妻聲稱幾時賣走景捷的?


好似上年8月


俾人踢爆佢經營劏房生意之後先賣,
咁即係波波係立法會公然講大話......
普通會員
qbbsclassic
rbenabled
avatar
1.36.221.169
金錢: 10830.35
帖數: 1580
GP: 1121
LV: 40
交易所:
69樓提及
如果佢所講太太的家人真係佢個仔,咁佢要爆波了


我又要公道d講句
太太的親生仔同佢的親生仔唔一定對等的
呢個太太的家人都唔一定係佢親生仔
check左DNA未先smiley

總評分: 2
紀錄: | coffee: GJ x 1 | coffee: GJ x 1
普通會員
八旗子弟
rbenabled
avatar
113.255.210.252
金錢: 4139.80
帖數: 4920
GP: 763
LV: 71
交易所:
以你定論,你有無去check???smileysmiley
160樓提及
69樓提及
如果佢所講太太的家人真係佢個仔,咁佢要爆波了


我又要公道d講句
太太的親生仔同佢的親生仔唔一定對等的
呢個太太的家人都唔一定係佢親生仔
check左DNA未先smiley
本人留言及言論,並不構成買賣任何投資建議或要約,亦不構成任何預測未來可能發生的任何證券的價格變動,在您作出任何投資決定之前,應事先徵詢您的獨立財務顧問意見,敬請留意 ~八旗子弟
普通會員
自動波人
rbenabled
avatar
unknown
金錢: 7991.10
帖數: 11927
GP: 1329
LV: 110
交易所:
159樓提及
158樓提及
157樓提及
156樓提及
155樓提及
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20130725/18348630

【本報訊】控股公司Orient Express昨曝光的職權證明書,除揭發陳茂波口中的「太太的家人」原來是他的兒子陳天行外,亦揭發陳氏夫婦去年交代劏房醜聞時另一大話。陳茂波當時強調太太許步明並無景捷控制性股權,但若依文件披露許佔Orient Express九成股份計算,許應佔景捷67.5%,實屬控制性。立法會議員陳家洛批評陳茂波刻意誤導公眾,應謝罪下台。

妻曾擁景捷控制性股權

陳去年甫上任就爆出劏房醜聞,家人名下的景捷發展有限公司被揭曾持有10多個舊樓單位,當中不少被改成劏房出租。陳為淡化在事件中的角色,向立法會及傳媒交代時,強調自己在景捷沒有股權,許步明所佔的股份「並非控制性」,許去年在兩份聲明中亦有提到這點。

但翻查紀錄,劏房事件曝光前,景捷由兩間海外公司Orient Express及Strategic Assets持有75%及25%股權;而據2011年Orient Express的職權證明書,許佔該公司九成股份。換言之,許個人持有景捷67.5%股權,明顯是控制性股權。


陳家洛指陳茂波在劏房事件上,多次在公開場合及立法會刻意講大話誤導公眾,絕對要謝罪下台,「佢企圖使用公眾無法掌握嘅資料,而家被踢爆,顯示佢喺公職方面絕對不可信不可靠」。

陳家洛稱,高官問責制的目的,是當官員的誠信或操守低於要求時,應該被辭退,而立法機關可使用憲制上賦予的有限權力徹查事件。

至於文件披露陳茂波兒子陳天行亦持有Orient Express一成股份,陳茂波卻稱其為「太太的家人」,當中是否有意誤導公眾,國萬實業的聲明未有交代,陳茂波昨亦未有回應。


越揭越臭 smiley

之前議員質問佢經營劏房果時, 佢話佢老婆唔係經營劏房公司"景捷"有控制性股權,

但當時因為"景捷"的控股公司Orient Express係BVI, 查唔到股權關係, 所以發現唔到有問題

但而家竟然俾人搵到Orient Express的股權關係, 即刻又爆過smiley

原來波波老婆持Orient Express 90%股權, 而Orient Express持景捷75%股權, 即係老婆持景捷67.5%股權, 亦即係劏房公司的控制性股東smiley


波妻聲稱幾時賣走景捷的?


好似上年8月


俾人踢爆佢經營劏房生意之後先賣,
咁即係波波係立法會公然講大話......


我繼續做花生友
普通會員
八旗子弟
rbenabled
avatar
113.255.210.252
金錢: 4139.80
帖數: 4920
GP: 763
LV: 71
交易所:
所謂禍不及妻兒,人地個仔又唔係做官,無乜得罪你地,你班PK連人地個仔唔放過,真係DLLMsmileysmiley
本人留言及言論,並不構成買賣任何投資建議或要約,亦不構成任何預測未來可能發生的任何證券的價格變動,在您作出任何投資決定之前,應事先徵詢您的獨立財務顧問意見,敬請留意 ~八旗子弟
普通會員
自動波人
rbenabled
avatar
202.140.108.86
金錢: 7991.10
帖數: 11927
GP: 1329
LV: 110
交易所:
如果夾埋一齊搵食,就係黨羽啦

股海都不知有幾多呢類人
普通會員
八旗子弟
rbenabled
avatar
113.255.210.252
金錢: 4139.80
帖數: 4920
GP: 763
LV: 71
交易所:
大英子民自動波人,竟然有誅九族思想???
本人留言及言論,並不構成買賣任何投資建議或要約,亦不構成任何預測未來可能發生的任何證券的價格變動,在您作出任何投資決定之前,應事先徵詢您的獨立財務顧問意見,敬請留意 ~八旗子弟
普通會員
自動波人
rbenabled
avatar
219.76.132.140
金錢: 7991.10
帖數: 11927
GP: 1329
LV: 110
交易所:
165樓提及
大英子民自動波人,竟然有誅九族思想???


你中文理解能力係咪有問題?

如果係連家人一齊搵食,你會用"冚家"來形容,還是"同黨"?
普通會員
KelvinY
rbenabled
avatar
202.128.253.140
金錢: 197.55
帖數: 277
GP: 147
LV: 17
交易所: 1820000.00
呢度嘅討論忽略左一個問題,為何令人咁質疑波叔,一係因為佢講得令人覺得未係事實全部,甚或究竟佢仲會唔會有 BVI 持有其他土地 (其實可能只係真心7)。若真係仲持有其他土地而無透露,咁就唔止係利益沖突嘅問題,係誠信問題。見建制都唔敢大鑼大鼓救佢,都知大家都仲覺得佢有可能仲有事未爆。側面睇呢點反映左佢點解會變成眾矢之的。

另外,要諗下為何成日得佢一個有事,又未見黃錦星、陳家強、高永文、袁國強、蘇錦樑或林鄭有大私德問題?當然可能係時辰未到。但咁睇,除左泛民開猛火之餘,都要係波叔自己其身確有問題先會引蜂惹蝶。

叉開話題,其實波叔做間會計師行出左咩問題?見到味皇大 blog 寫嘅,但未知究竟係公司自身問題,定會計師行都係藏污納垢?若後者,其實更值得各大傳媒細心追蹤。

總評分: 50
紀錄: | greatsoup38: GJ x 50 (不如他一次過找晒D野自爆)
普通會員
自動波人
rbenabled
avatar
219.76.132.140
金錢: 7991.10
帖數: 11927
GP: 1329
LV: 110
交易所:
"陳馮葉"..

係RF是內一所極有名氣的會計師樓
普通會員
mr_dlm
avatar
119.246.121.130
金錢: 1131.10
帖數: 1534
GP: 686
LV: 40
交易所:
一浪接一浪smiley

普通會員
wilflo
rbenabled
avatar
218.103.130.107
金錢: 1445.25
帖數: 483
GP: 98
LV: 22
交易所:
今朝聽收音機話其實冇講「太太和其家人」!係講「太太和家人」。
好似話係新聞官或記者攪錯!
普通會員
coffee
rbenabled
avatar
14.0.143.100
金錢: 1887.10
帖數: 418
GP: 225
LV: 21
交易所:
佢真係好難睇
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153956.70
帖數: 159555
GP: 3287
LV: 400
交易所:
167樓提及
呢度嘅討論忽略左一個問題,為何令人咁質疑波叔,一係因為佢講得令人覺得未係事實全部,甚或究竟佢仲會唔會有 BVI 持有其他土地 (其實可能只係真心7)。若真係仲持有其他土地而無透露,咁就唔止係利益沖突嘅問題,係誠信問題。見建制都唔敢大鑼大鼓救佢,都知大家都仲覺得佢有可能仲有事未爆。側面睇呢點反映左佢點解會變成眾矢之的。

另外,要諗下為何成日得佢一個有事,又未見黃錦星、陳家強、高永文、袁國強、蘇錦樑或林鄭有大私德問題?當然可能係時辰未到。但咁睇,除左泛民開猛火之餘,都要係波叔自己其身確有問題先會引蜂惹蝶。

叉開話題,其實波叔做間會計師行出左咩問題?見到味皇大 blog 寫嘅,但未知究竟係公司自身問題,定會計師行都係藏污納垢?若後者,其實更值得各大傳媒細心追蹤。


陳維端呢舊野至是正貨
普通會員
股股怪怪
rbenabled
avatar
218.252.28.16
金錢: 1746.45
帖數: 1115
GP: 941
LV: 34
交易所:
http://blog.yahoo.com/_4M7UQHMUI ... 4U/articles/1212210

陳茂波事件近日被民主媒體及泛民黨團人士熱炒, 還鬧上廉署, 看來泛民黨團人士一路以來 " 玩法 " 遭到滑鐵盧, 揹上堂費不少, 現今不敢輕言司法覆核, 轉而玩投訴, 把目標指向廉署, 動輒 " 擺 " 廉署上枱,

廉署查出點什麼猶是可, 如果是查無 " 實據的話 ", 分分鐘被扣上 " 包庇 " 的大帽子, 因為廉政專員是由特首任命的, 脫不了關係, 泛民黨團人士這樣的所為, 無疑是為著政治操作, 不惜影響到廉政公署多年來在市民心目中建立的信心與形象, 對特區推動廉政造成無可估計的損失,

陳茂波事件近日媒體已多所報導, 不同立場的媒體內容不盡相同, 筆者一向鼓勵網友如果要了解事件, 便要多看幾份報張, 比較一下報導中多了些什麼? 少了些什麼? 多了及少了的部份對受眾了解真相, 是否有關鍵性的影響?

筆者今日轉載多份媒體有關陳茂波事件的報導, 大家可以比較一下, 其實陳茂波事件與前此梁振英管治團隊中人被 " 質疑 " 的手法如出一轍, 首先是 " 披露 "多年前的 " 資料 ", 然後就聯同民主媒體及泛民黨團人士, 在申報利益問題上做功夫熱炒, 再綁上誠信問題, 要拉下馬, 繼而將矛頭指向梁振英 " 用人不當 " , "包庇 ", 要梁振英下台,

大家看看上面民主報在有關報導中刊出的圖表, " 陳就任局長時控制資產手法 ", 留意的是用 " 就任時 " 的時空, 令受眾有先入為主的看法, 認為陳茂波有意圖隱瞞利益行為, 但卻沒有跟進報導陳茂波 " 就任後 " 如何放棄有利益衝突的資產以避嫌, 而 " 國萬實業股權變動 " 的圖表亦有 " 做手腳 "之嫌, 以2011年3月股權分佈與2013年7月的股權分佈作比較, 而不是以陳茂波太太許步明透露, 已於去年(2012年)10月將所持國萬實業37.5%股權售予外家家人的情況作比較, 意圖誤導受眾,

這等利用時空轉移以模糊手法攻擊官員的手法, 民主媒體及泛民黨團人士已駕輕就熟, 在官員的利益衝突上誅九族已是指定動作, 社會人士出來為特區服務, 申報利益本屬無可厚非, 但無限延伸擴大, 除了家人外, 連太太外家也牽連在內就有點那個了, 陳茂波出任特區官員是他個人的事, 太太的個人投資與資產為著避嫌而要公開或放棄, 對現代事業女性是否公平成疑? 不過, 為著丈夫而身為太太的作出犧牲是值得尊敬的, 民主媒體及泛民黨團人士, 不理事實, 將陳茂波太太都捲入旋渦是否公道,

陳茂波太太許步明昨晚發出聲明, 指自己作為一名事業女性, 有獨立的財政及投資, 但在陳茂波出任發展局局長後, 自己已不再投資香港物業, 並主動出售手上物業, 至此自己只擁有自用物業連車位, 而自己於去年10月將國萬37.5%股權售予其弟, 交易後她已不再擁有任何相關農地的權益, 事實已是很明顯的了,

許步明更透露自去年7月陳茂波出任發展局局長後, 她與她的家人受到極大的困擾, 除了一直被跟蹤外, 近日更有不明人士在未有透露身份的情況下跟蹤她的子女, 甚至截停他們駕駛的車輛強行拍照, 行為引起她與她的子女極為不安, 希望傳媒尊重她及其家人的私隱權,

丈夫作為特區管治團隊的一員, 是屬公眾注目的人物, 受到媒體關注是必然的事, 但如果發展到 " 太太被跟蹤 ", " 子女被跟蹤 ", " 截停人家太太和子女所乘坐的車輛強行拍照 ", 這等行為是否屬於侵犯他人私隱? 是否屬於滋擾? 是否屬正常採訪行為? 是否有違傳媒操守? 相信大眾自有公論, 不能說人家的丈夫是公眾人物, 就可以肆無忌憚的滋擾人家的家人,

至於民主報老總撰文指陳茂波1994年購入古洞二萬呎地皮, 臨時合約是由陳茂波簽名, 正式買賣協議由他太太公司簽署, 是運用語言偽術, 這種涉及物業買賣, 先由個人簽署臨時合約, 然後才將物業資產以公司名義買入, 是投資人士的慣常做法,

民主報老總撰文開章明義己指出陳茂波是會計師, 妻子許步明是特許公司秘書, 兩人都非常熟悉法例, 擅於透過海外公司避稅, 對於這等做法何來會大驚小怪, 民主報老總是見識少而已,

至於民主報老總指 " 2008年陳茂波兒子陳天行在滿十八歲後就獲委任為董事和股東, 一個是兒子, 一個是老婆, 持有37.5%股權,怎能再推給太太外家呢?" 這又是在玩時空轉移手法, 2008年陳茂波還未出任發展局長, 兒子獲委任為公司的董事和股東干卿底事?

直至陳茂波2012年出任發展局長, 陳茂波太太許步明亦已於同年10月把股權完全出售與娘家人士, 而娘家人士擁有的國萬實業昨日亦宣布, 會透過測量師為所持有的三幅新界土地估價, 然後透過公開招標出售, 以「完全切除任何利益關係」, 連許步明娘家的人也主動切割出售有爭議的資產, 還待怎樣?

民主報老總指 : " 陳茂波明顯是運用語言偽術, 令公眾覺得上水古洞地皮是他太太外家牽頭, 是許家的投資, 與陳家更無關係 ", " " 即使在最後關頭將股權賣了給太太外家, 也是自己親戚, 明顯有利益輸送 ",

就算上到法庭, 這等欠缺實質證據, 道聽途說的指控, 會被法庭接納嗎? 如果上到高院, 由陪審團去商議, 陪審員會問, 陳茂波在事件中得到什麼利益? 陳茂波太太在事件中可得到什麼利益? 甚至陳茂波的兒子在事件中又得到什麼利益? 這才可以定陳茂波的罪, 但事實擺在眼前, 陳茂波並無在事件得到什麼利益, 除非控方能提出實質的證據來, 控方會有嗎? 不要說笑了!

筆者懷疑, 如果肥佬黎的傳媒集團近年決定投資地產業務, 開發新界地產市場, 委派民主報老總負責策劃及推動, 而他的太太早於19年前已買入新界地皮作為投資用途, 因民主報老總負責策劃及推動地產業務, 已避嫌將地皮轉讓與外家的人, 退出所有投資項目,

但民主報老總卻仍被告上法庭, 指有利益衝突, 進行內幕交易圖利, " 即使他太太在最後關頭將股權賣了給外家的人, 也是自己親戚, 明顯有利益輸送 ", 陪審團一致裁定民主報老總罪名成立, 民主報老總會 " 服訴 " 嗎 ? 香港的法治精神是這樣 " 兒戲 " 的嗎?

檢舉這篇POST

總評分: 5
紀錄: | Ar Yan: GJ x 5 (俾個讚你)
普通會員
股股怪怪
rbenabled
avatar
218.252.28.16
金錢: 1746.45
帖數: 1115
GP: 941
LV: 34
交易所:
http://blog.yahoo.com/_4M7UQHMUI ... icles/1212281/index
老子 / 老娘就是 " 屈 " 你, 這又如何?

陳茂波事件被泛民黨團人士熱炒, 大有不拉他下台不肯干休的氣勢, 問題是陳茂波事件涉及的地皮問題, 權益與陳茂波並無關連, 衹涉及陳太與他的兒子, , 以及陳太娘家的人, 這在法律上是很清楚的, 陳太亦已詳細披露自己權力範圍內, 可以披露的資料, 至於如果涉及其他公司股東的資料, 陳太未徵得當事人的同意, 就不可能透露, 這涉及他人的私隱問題,

會計界議員梁繼昌要求, 陳茂波公開涉及事件, 所有海外公司的持股人姓名, 而不衹是公司名, 實令人懷疑他的專業是如何得來的, 首先, 地皮的業權人是陳太及兒子與其他股東成立的公司, 在法律上與陳茂波無關, 梁繼昌如何能要求陳茂波公開涉及地皮公司的持股人姓名, 陳茂波亦沒有這權力,

梁繼昌是會計界議員, 不會不明白專業責任與操守的重要, 人家用海外公司註冊就是要保持私隱, 梁繼昌亦不會不明白在法律責任上, 誰是主要責任人, 不明他竟找上並無法律責任的陳茂波要他交代, 而不是找陳太交代, 何況陳太不是公職人員, 並無法律責任與義務披露公司合伙人的資料, 衹能配合陳茂波披露與自己及兒子有關的資料, 在法律上這是很清晰的,

今次泛民黨團議員要求陳茂波辭職的理由是, 確保陳茂波的誠信問題, 不會對政府施政及新界東北發展計劃帶來負面影響, 這根本是不成理由的理由, 從已披露的事實來看, 陳茂波的誠信根本沒有問題, 而支持動議的泛民議員如果以陳茂波辭職, 確保陳茂波的誠信問題, 不會對政府施政及新界東北發展計劃帶來負面影響,

這不啻是插贓嫁禍, 反對政府新界東北發展計劃, 拖政府後腿最力的就是泛民黨團議員, 他們會 " 擔心 " 陳茂波的誠信問題會影響政府施政及新界東北發展計劃? 不要說笑了, 就算陳茂波了辭職, 不論那一個人上場, 泛民黨團議員一樣會反對, 一樣會拖政府後腿, 陳茂波衹是代罪羔羊, 泛民黨團議員要的是梁振英的人頭, 近年來 " 射人先射馬 ", 令梁振英 " 行不得也哥哥 ", 根本上是政治操作,

不過, 為著要梁振英的人頭, 不惜拿特區的政治經濟來作賭注, 歇斯底里的用盡明的暗的手段擾亂來政府施政, 在立法會卡著政府的議案和撥款申請, 以莫須有的罪名加諸梁振英管治團隊人士身上, 令政府施政陷於泥沼之中, 最終的受害者就是廣大的市民, 這從長者生活津貼事件中便反映出來, 從財政預算案辯論, 差點令政府運作癱瘓亦證明了這點,

泛民黨團議員通過無法律約束力的動議要求陳茂波辭職, 衹是毫無意義的政治表態, 意在立法會留下記錄以羞恥政府官員, 這與前此提出彈劾行政長官動議的行為如出一轍, 泛民黨團議員指陳茂波已成為特區政府的負資產, 其實特區立法會已成為特區的負資產才真, 泛民黨團議員過份政治化的操作, 已令致市民對議會的印象插水, 不務正業, 整天在政治議題上吵鬧不休, 拉布不止, 浪費立法會的資源,

今次立法會發展事務委員會泛民黨團議員在陳茂波事件上未循既定程序, 未向立法會大會會要求啟動聆訊調查, 在未有立法會本身的聆訊調查結果下就動議要求陳茂波辭職, 根本就無視立法會大會的權力與規章制度, 試問連立法會本身的聆訊調查還未啟動, 動議及投票的泛民黨團議員就認定陳茂波 " 有罪 ", 要求陳茂波辭職,

這究竟是什麼世界? 沒聆訊, 沒有調查, 泛民黨團議員就憑道聽途說, 自家的觀感, 就判政府官員 " 有罪 ", 並以阻止新界東北發展計劃來威脅政府官員 , 要求他辭職落台, 如果議員可以用這種方式迫官員辭職, 反過來, 政府又是否可以不向議會提交議案, 迫使議員辭職呢? 這樣的話, 議會是否還有存在的價值? 香港還是法治之區不是? 香港的法治精神何在?

如果陳茂波被迫辭職, 他日如果有關方面對陳茂波事件查不出什麼來, 還陳茂波清白, 泛民黨團議員又如何面對, 在議會向陳茂波作遺憾動議, 向梁振英建議, 炒卻繼任人請陳茂波回巢? 在全港報章登道歉啟事還陳茂波一個清白?

抑或是不了了之, 當作什麼也沒有發生過, 誰叫你撞在鎗口上! 為梁振英效力, 老子/老娘就是 " 屈 " 你, 這又如何?

===============

社會上少有, 能看清楚泛民他們的奸計的人, 同我一樣要揭露泛民及毒媒的洗腦及霸權...支持他

總評分: 5
紀錄: | Ar Yan: GJ x 5 (俾個讚你)
普通會員
mr_dlm
avatar
203.185.51.28
金錢: 1131.10
帖數: 1534
GP: 686
LV: 40
交易所:
寫呢篇文的人中文水平都幾差下, "插贓嫁禍"都唔識點用.....
普通會員
oldmankit (周務暈)
rbenabled
avatar
112.119.241.120
金錢: 1839.70
帖數: 302
GP: 24
LV: 18
交易所:
泛民也不是好東西,但那不會底消局長的問題啊。插贓?塊地人地送ga?
無法,無晒RF 金錢,要出下post。 ~oldmankit
普通會員
股股怪怪
rbenabled
avatar
218.252.28.16
金錢: 1746.45
帖數: 1115
GP: 941
LV: 34
交易所:
這種文革式的批鬥再發展下去, 香港不適合有富人做官, 而社會憎恨做官的富人, 亦對社會上的富人不停漫罵. 富人逐漸離開, 減少投資, 我已經基本上能夠預見了
普通會員
alb
rbenabled
avatar
58.177.235.18
金錢: 690.30
帖數: 407
GP: 18
LV: 21
交易所:
笑死人
普通會員
八旗子弟
rbenabled
avatar
113.255.210.252
金錢: 4139.80
帖數: 4920
GP: 763
LV: 71
交易所:
無錢、無樓、無妻、無親、無能才可成為香港高官smileysmiley
本人留言及言論,並不構成買賣任何投資建議或要約,亦不構成任何預測未來可能發生的任何證券的價格變動,在您作出任何投資決定之前,應事先徵詢您的獨立財務顧問意見,敬請留意 ~八旗子弟
普通會員
自動波人
rbenabled
avatar
219.76.132.140
金錢: 7991.10
帖數: 11927
GP: 1329
LV: 110
交易所:
179樓提及
無錢、無樓、無妻、無親、無能才可成為香港高官smileysmiley


但無樓無地係廢人喎
訪客
Guest (IP: 18.206.187.81) avatar
(提示:如要觀看隱藏內容, 按此回到第一頁)
此版不容許訪客發貼, 請先登入。

Home RealBlog Stock Endless Choice Fancy Buzz Gloomy Sunday ZKIZ Wiki RealWidgets

geo stats
Powered by RealForum
Paged in 23.2ms (Q=14 + R=4) @ 2020-5-26 12:46 PM Asia/Hong_Kong
Archiver | 廣告聯繫: abbychau (at) gmail.com