普通會員
teawater (乾水)
rbenabled
avatar
61.93.81.241
金錢: 1661.10
帖數: 1102
GP: 267
LV: 34
交易所:

仁智國際(8082,前訊通控股)專區(related:2324、8037、8081、8029、華匯) 人氣: 12628 回覆: 22


訊通控股有限公司 8082
CCASS濕度達100%

招股章程
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 20011023175222G.htm
公司資料
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 20011101221958S.pdf
業務
訊通控股有限公司及其附屬公司(「本集團」)乃一家紮根於香港的一站式展覽籌辦商,專注於工業範疇,包括金屬、塑膠及包裝、紡織及製衣機械、設備、組件及物料。

原有董事姓名:
執行董事      獨立非執行董事
梁天富先生      梁志剛先生
陳榮深先生      林東明女士
鄭國禮先生
郭錦添先生

保薦人
群益亞洲有限公司

普通股
已發行普通股數目: 800,640,000股
已發行普通股面值: 每股0.01港元
配售股份數目: 80,000,000( 可根據超額配股權予以調整)
配售價: 每股股份0.25港元
「群益證券( 香港)有限公司可自售股章程日期起三十日內隨時行使超額配股權,要求本公司按與配售事項相同之條款以配售價額外發行最多合共12,000,000股股份,佔配售事項初步可供發售之配售股份約15%」

01/11/2007
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20071101097_C.pdf
根據股份收購價每股0.1283港元計算,股份收購建議涉及383,640,000股份(假設於股份收購建議截止前並無購股權獲行使),價值約為49,200,000港元。

收購方為一間投資控股公司,由張澤瑂女士及Linden Capital L.P.各實益擁有50%權益。
張澤瑂女士為一名企業家及專業投資者,於多家私人及上市公司有多項投資。
Craig M. Jarvis為Linden Advisors LP之財務總監。該公司是由黃小勉先生控制之美國德拉瓦州有限合夥公司,亦為Linden Capital L.P. 之聯屬公司。LindenAdvisors LP 為在紐約營業之註冊美國投資顧問,成立目的為投資全球之證券及其他金融工具。該合夥公司由其普通合夥人Linden GP LLC控制,而Linden GP LLC則由黃小勉先生控制。黃先生為Linden Capital之組合經理,而Linden Capital是由彼於二零零三年五月創辦。(黃先生於股本衍生工具、固定收入衍生工具及企業融資等方面富有經驗。Linden Capital L.P. 由三間有限合夥公司組成,其中由Linden International Ltd. 維持30%以上之單一最大有限合夥權益,其差不多全部資本均投資於Linden Capital L.P.。)

22/11/2007現任主席徐秉辰先生入主董事局
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20071122049_C.pdf
徐秉辰先生,31歲,於對沖基金及組合管理、財務及會計方面擁有逾八年經驗。徐先生於過去五年在兩間國際對沖基金公司擔任基金經理。在此之前,徐先生曾於兩間國際會計師事務所任職。徐先生為執業會計師及特許財務分析師特許持有人。徐先生亦為於創業板上市之公司嘉利福控股有限公司之執行董事。徐先生為收購方董事及50%股東張澤瑂女士之兒子。

李志成先生,44歲,具有企業管理及內部監控之經驗。李先生於二零零四年十一月一日至二零零五年六月二十九日擔任聯交所主板上市公司敦沛金融控股有限公司之執行董事。彼於二零零零年加入安永會計師事務所(一間國際會計師事務所)出任高級經理。彼畢業後在稅務局任職逾15年。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員,亦為註冊財務策劃師協會之會員。李先生於一九八五年畢業於香港理工大學會計系,其後於二零零一年取得國際會計碩士學位。李先生亦為於創業板上市之公司嘉利福控股有限公司之執行董事。

郭君雄先生,42歲,為執業會計師,在投資銀行、企業融資、財務管理及核數方面擁有豐富經驗。彼於多間上市公司、投資銀行集團及一間國際會計師事務所擔任多個高級職位。彼現時亦擔任南興集團有限公司(於聯交所主板上市之公司)之執行董事以及嘉利福控股有限公司(於創業板上市之公司)之獨立非執行董事。郭先生為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港董事學會之資深會員,並持有倫敦大學之科學學士學位。

陳偉文先生,42歲,為香港會計師公會及英國及威爾斯特許會計師公會之會員,亦為英國特許公認會計師公會之資深會員。陳先生於核數、稅務策劃及財務方面擁有豐富經驗。


18/08/2008(1)涉及收購採礦權益之非常重大收購事項;及 (2)涉及關連人士提供財政資助之獲豁免關連交易
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20080818037_C.pdf

26/06/2009(1) 有關潛在非常重大收購事項之諒解備忘錄及 (2) 押後董事會會議及延遲公佈截至二零零九年三月三十一日止年度全年業績及寄發年報及(3) 暫停股份買賣            
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20090626096_C.pdf

28/07/2009 (1)有關潛在非常重大收購事項之諒解備忘錄失效及(2)終止執行董事之職務
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20090728043_C.pdf

06/070/2010
於二零一零年七月六日,賣方、本公司及配售代理訂立新配售及認購協議,
據此,(i)配售代理同意以賣方配售代理之身分按盡力基準促使不少於六位承
配人按價格每股先舊後新配售股份0.062港元認購先舊後新配售股份(包括最
多195,120,000股賣方持有之現有股份);及(ii)本公司同意配發及發行而賣方
同意認購認購股份(包括最多195,120,000股新股份),價格為每股認購股份
0.062港元。

19/7/2010
195,110,000股新股份已配發及發行予New Brilliant Investments
Limited(一間亦由徐先生全資實益擁有之公司)。


27/08/2010 可換股債券換股價調整
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100827028_C.pdf

05/09/2010 有關收購ERA INVESTMENT (HOLDING) INC.全部已發行股本之50%之須予披露交易
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100905002_C.pdf

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100907018_C.pdf
本公司已向一名個別人士(「承授人」)授出購股權(「購股權」),以認購合共10,400,000股本公司股本中每股面值0.01港元之普通股(各為一股「股份」每股股份0.198港元
承授人姚偉豪先生(又名楊天命)(「姚先生」)為本公司在集團墓園業務方面之顧問。姚先生為香港著名玄學家及精通星相及風水等學問。彼致力以科學方法推廣中國星相學,並於墓地風水選址方面擁有廣泛經驗。於本集團進軍墓園業務後,本公司認為,姚先生之經驗可對本集團業務作出重大貢獻,並可協助本集團客戶選擇墓地。姚先生並非本公司之董事、主要行政人員或主要股東,或彼等各自之聯繫人士(定義見創業板上市規則)。

08/09 /2010 授出購股權
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100908032_C.pdf
本公司已向一名個別人士(「承授人」)授出購股權(「購股權」),以認購合共5,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元之普通股(各為一股「股份」),每股股份0.208港元

10/09/2010 授出購股權
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100910024_C.pdf
本公司已向若干個別人士(「承授人」)授出購股權(「購股權」),以認購合共21,500,000股本公司股本中每股面值0.01港元之普通股(各為一股「股份」),每股股份0.229港元

14/09/2010 授出購股權
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100914022_C.pdf
本公司已向若干個別人士(「承授人」)授出購股權(「購股權」),以認購合共16,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元之普通股(各為一股「股份」),每股股份0.214港元

27/09/2010 (1)更改已授出購股權之條款;及(2)股東特別大會通告
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100927044_C.pdf

12/10/2010 遷冊生效及股本重
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101012002_C.pdf

28/10/2010 購股權之調整(10合1)
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101028084_C.pdf
05/11/2010 可換股債券換股價調整(10合1)
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101105076_C.pdf
普通會員
大粒米
rbenabled
avatar
203.98.156.227
金錢: 461.50
帖數: 289
GP: 0
LV: 18
交易所:
我愛abbychau
此廣告由abbychau所買。想在這裡下廣告嗎? 請按我
10合1?
普通會員
teawater (乾水)
rbenabled
avatar
59.148.146.159
金錢: 1661.10
帖數: 1102
GP: 267
LV: 34
交易所:
係, 10合1左

臨時號碼不用太著緊吧
你絕對有理有要支持 - 郊遊遠足版http://www.realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=191 ~teawater
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
183.178.141.180
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
是甚麼的人?

郭君雄先生,42歲,為執業會計師,在投資銀行、企業融資、財務管理及核數方面擁有豐富經驗。彼於多間上市公司、投資銀行集團及一間國際會計師事務所擔任多個高級職位。彼現時亦擔任南興集團有限公司(於聯交所主板上市之公司)之執行董事以及嘉利福控股有限公司(於創業板上市之公司)之獨立非執行董事。郭先生為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港董事學會之資深會員,並持有倫敦大學之科學學士學位。
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
onesee
rbenabled
avatar
113.255.77.20
金錢: 2958.45
帖數: 1895
GP: 637
LV: 44
交易所:
今日停牌, 未知有咩事


交易所通告 - 停牌
仁智國際集團有限公司的股份(證券代號:08082及08372)將於今天(21/1/2011)上午九時三十分起暫停買賣。
小兵乙名 ~onesee
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
183.178.141.180
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
一是買野,一是批股
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
Hierro
rbenabled
avatar
168.70.7.3
金錢: 2619.95
帖數: 2610
GP: 826
LV: 52
交易所:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110704234_C.pdf

本公司與代理人訂立服務協議

本公司將向代理人發行可於認股權證期間內按行使價每股股份2.00港元行使以認購最多10,800,000股股份之認股權證。認股權證將不會在聯
交所上市。

代理人將向本公司提供之該等服務包括提供業務發展顧問服務及本公司要求之其他相關服務,包括但不限於(i)就墓園相關業務向本公司提供意見;及(ii)協助本公司就墓園相關業務進行策劃。

代理人,56歲,為英國若干上市及非上市公司之主席,並曾擔任Dignity plc(一家FTSE 250公司及英國殯儀相關服務之最大供應商)之主席。彼亦為特許會計師,並曾任職若干金融機構,包括3i、Invesco及HSBC(擔任其歐洲私募股本業務董事)。


「代理人」指Richard Andrew Connell先生
普通會員
wanker44
rbenabled
avatar
42.98.91.168
金錢: 179.80
帖數: 340
GP: 0
LV: 19
交易所:
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
前景
鑑於全球人口老化趨勢及墓園及殯儀服務業務之增長潛力,尤其是中國的龐大人
口及持續經濟增長,本集團將繼續透過併購機會及內部行業增長,爭取大中華地
區墓園、殯儀及其他相關業務之商機。憑藉豐富行業經驗、穩健財務狀況及強大
專業管理團隊,本集團得以加快擴大其經營規模及市場份額。本集團亦致力於建
立一支專業之殯儀服務及墓園管理專家團隊。
於二零一一年五月完成向AXA Direct Asia II, L.P.(「AXA」)發行金額為
12,500,000美元(相等於約97,175,000港元)之五年零息可換股債券後,本集團建
立更雄厚財務資源可供投資及經營殯儀業務及把握該相同行業之未來投資機會。
殯儀服務
本集團期內在香港收購一項持有相關牌照的殯儀業務,將繼續開發提供殯儀服務
之產品及有關殯儀產品銷售。因此,本集團將與其他主導的服務提供商合作,以
向公眾提供透明的及收費合宜的殯儀產品。
生命契約
本集團將於二零一二年發展及銷售其生命契約產品,該等產品將提供穩定的未來
收入。生命契約產品乃是服務提供商與客戶訂立之合約,使客戶可提前計劃彼等
之殯儀事宜。
長遠來看,本集團尋求透過向市場提供創新及全面之解決方案革新殯儀行業及悼
念活動成為業內先行者,從而成為中國殯儀行業之市場領導者。

奇怪到連電單車都賣埋
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20110516/15256717 § ¶

香港骨灰龕場唔夠,唔少孝子賢孫為咗令先人「住」得安樂,惟有將佢哋嘅遺體移去第二度安葬。隔山買牛已經有難度,何況買棺材山地。不過,互聯網世界,無遠弗屆,早前玄學家楊天命就夥拍仁智國際(8082)度咗條好橋,以網購方式,幫孝子賢孫為先人喺內地搵吉穴。事隔幾個月,呢個網購服務終於面世。前幾日楊天命同華華講,呢個禮拜五(20日)舉行嘅「香港長者博覽」就會正式公佈詳情。

網頁附程式 揀穴夾八字
不過,華華當然要先行收風,楊天命話,自從做咗仁智國際嘅顧問之後,親自去咗蘇州好多次,睇吓仁智早前買落嘅蘇州市「名流陵園」,做實地考察。佢話睇完之後,將陵園分成咗幾個區,好似 C1同 C2區係「甲山庚向」,利後人財富興旺, C2區仲加埋大利升官, M2區就旺人丁。佢仲諗到,首創預先「點穴」服務,喺網上公開上述嘅墓穴風水資料,畀啲客人因應自己要求揀吉穴,省得百年歸老嗰陣倒瀉籮蟹。
乜揀吉穴唔係要夾先人同後人時辰八字 o架咩?原來楊天命搵人編寫咗個電腦程式,只要客人將個人時辰八字輸入,電腦就可以幫先人揀最適合嘅區。華華百無禁忌,即刻上仁智嘅網睇,可惜「墓地選購」嗰欄仍然建設中,仲未可以見識吓呢啲咁「體貼」嘅服務。
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
買大股東垃圾,博一博變摩托

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120905089_C.pdf
本公司根據創業板上市規則第17.10條刊發本公佈。
董事會欣然宣佈,於二零一二年九月五日(交易時段後),買方(本公司全資附
屬公司,作為買方)與賣方(作為賣方)就可能進行之收購訂立不具法律約束力
之諒解備忘錄。
諒解備忘錄
根據諒解備忘錄,買方擬收購而賣方擬出售目標公司之全部已發行股本。
目標公司為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司。目標集團主要從事經營
位於中國北京九公山長城紀念林之墓園。
董事會謹此強調,可能進行之收購倘進行,須待(其中包括)正式協議簽署後
方可作實。諒解備忘錄不具法律約束力。倘可能進行之收購落實,根據創業板
上市規則,其可能構成本公司之須予公佈及關連交易。股東及有意投資者在買
賣本公司證券時務請審慎行事。倘簽署任何正式協議,本公司將就可能進行之
收購刊發進一步公佈。
本公司根據創業板上市規則第17.10條刊發本公佈。
董事會欣然宣佈,於二零一二年九月五日(交易時段後),買方(本公司全資附屬
公司,作為買方)與賣方(作為賣方)就可能進行之收購訂立不具法律約束力之諒
解備忘錄。
諒解備忘錄
日期:二零一二年九月五日
訂約方:
(i) 賣方:New Brilliant Investments Limited;及
(ii) 買方:Grand Creation Investments Limited(本公司全資附屬公司)
賣方為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司,主要從事投資控股。於本公佈
日期,賣方由徐先生(本公司主席及執行董事)全資實益擁有,為183,594,000股
股份之法定實益擁有人,相當於本公司已發行股本約12.10%,及為未償還本金額
為20,000,000港元之2015可換股債券之持有人,合共有權轉換成512,820,512股股
份。徐先生亦以自身身份擁有6,000股股份及9,832,653份賦予其持有人權利可認購
9,832,653股股份之購股權。因此,賣方為本公司主要股東及關連人士。
諒解備忘錄之主要條款
將予轉讓之資產
根據諒解備忘錄,買方擬收購而賣方擬出售目標公司之全部已發行股本。
盡職審查
買方將於諒解備忘錄簽訂後切實儘快對目標集團展開盡職審查及財務分析,並無
論如何將於簽訂諒解備忘錄後30日內或賣方及買方可能釐定之其他日期完成該盡
職審查及分析。
獨家期限
根據諒解備忘錄,考慮到買方在磋商諒解備忘錄及進行盡職審查時將產生開支,
賣方不會及將促使賣方及╱ 或目標集團之董事、高級人員、僱員、代表及代理不
會,於諒解備忘錄日期起計60日期間內,就可能進行之收購直接或間接(i)向買方
以外之任何人士或實體請求、作出或鼓勵詢盤或要約,或(ii)與該人士或實體啟動
或繼續磋商或討論或補充任何資料,或(iii)與該人士或實體訂立任何協議或意向
聲明或諒解。
預期本公司將於刊發本公佈後就可能進行之收購與賣方展開磋商。本公司將於適
當時候告知股東及投資公眾有關磋商之發展及進展。
代價
根據諒解備忘錄,可能進行之收購之代價應由買方以現金及╱ 或促使本公司配
發及發行代價股份及╱ 或可換股債券或結合上述任何方式支付予賣方(或其代名
人)。預期可能進行之收購之代價的現金部份將通過籌資活動撥付。然而,本公司
尚未就資金之確切來源或籌集活動之詳情作出決定。本公司將於適當時候告知股
東有關籌資活動之詳情。可能進行之收購之代價的確切金額、支付方式及方法須
待賣方與買方進一步磋商後方可作實。
其他條款
買方及賣方將於諒解備忘錄日期(或訂約方協定之較後日期)起計60日或之前繼續
磋商,以訂立一份具法律約束力之正式協議。
不具法律約束效力
諒解備忘錄不構成與可能進行之收購有關之具法律約束力之責任。可能進行之收
購須待正式協議簽訂及完成後方可作實。
條件
預計可能進行之收購須待以下先決條件達成後方可作實:
(i) 買方對須由其負責進行之目標集團之盡職審查結果表示滿意;
(ii) 獨立股東於本公司之股東特別大會上通過一項批准正式協議及其項下擬進行
之交易(包括但不限於配發及發行代價股份及於可換股債券所附轉換權獲行
使時將予發行之可轉換股份)之普通決議案;
(iii) 聯交所上市委員會批准代價股份及於可換股債券所附轉換權獲行使時將予發
行之可轉換股份上市及買賣;
(iv) 自一間買方認可之中國法律顧問之事務所取得中國法律意見(其形式及內容
均令買方滿意),意見涉及與正式協議及其項下擬進行之交易有關之事宜(包
括但不限於目標集團根據中國法律正式成立及合法存在,目標集團之組織章
程文件所載其開展業務之授權以及買方可能合理要求之任何其他事宜);
(v) 以本公司可能批准之方式完成本公司不少於可能進行之收購之代價的現金部
份之金額之籌資活動;及
(vi) 諒解備忘錄之訂約各方可能同意並載入正式協議之任何其他條件。
於本公佈日期,本公司已聘請一間中國法律顧問之事務所對目標集團於中國之業
務進行合法性盡職審查,以及開始準備與可能進行之收購有關之中國法律意見。
目標集團之資料
根據賣方所得資料,目標公司為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司。目標
集團主要從事經營位於中國北京九公山長城紀念林之墓園。該墓園經營已達八
年,總面積約8,000,000平方米,約等於香港島面積的十分之一。墓園距離北京市
區約一個小時車程。經作出一切合理查詢後,就董事所知、所悉及所信,該墓園
為北京第一個花園式墓園,且曾為中國的前幾任著名將軍提供殯葬服務,其亦為
截至本公佈日期止中國面積最大墓園。
墓園之目標客戶為北京市居民以及海外華僑。目標集團之銷售主要通過與從事相
關業務(如殯儀館)之業務夥伴合作等批發渠道以及通過目標集團之銷售辦事處
等零售渠道進行,並通過多媒體渠道進行推廣。於本公佈日期,已被佔用的墓地
面積僅佔總面積約8,000,000平方米的約5%以下。每平方米平均銷售價為約人民幣
10,000-20,000元。
可能進行之收購之理由
本公司為一間投資控股公司。本集團主要於中國及香港從事墓園經營及殯葬服務。
本集團矢志成為中國最大的綜合殯葬營運商之一。於本公佈日期,本集團在中國
蘇州、懷集及畢節經營三個墓園。董事相信,由於人口日趨老化,中國之殯葬業
務具有龐大增長機會。根據《中國統計年鑒》,於二零零零年及二零一零年,年齡
在65歲以上之中國人口分別約為7.0%及8.9%,增長約27.14%,而中國之年死亡
率於二零零零年及二零一零年則分別約為0.65%及0.71%,增長近9.23%。該等數
據顯示中國正面臨老齡化問題及殯葬管理服務之需求日增。鑑於預期需求持續增
長,本公司計劃加強其現有財務狀況,並透過併購中國戰略性地點之墓園進一步
擴展其在中國之現有墓園業務。
為籌備可能進行之收購,本集團已對北京之殯葬管理市場進行市場調研及可行性
研究,董事認為北京地區之墓園適合本集團之策略定位。本集團亦已對目標集團
之運營進行初步審閱,董事預期可能進行之收購將為本集團於中國其他地區發展
現有墓園業務帶來協同效應。
董事認為,可能進行之收購乃本集團擴大其墓園經營規模及提高其於中國策略性
定位之良機。倘可能進行之收購完成,本集團將成為業內擁有大量墓園土地儲備
之領先企業。因正式協議之條款需更多時間進行磋商,雙方訂立諒解備忘錄。
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
自動波人
rbenabled
avatar
202.140.72.32
金錢: 7991.10
帖數: 11927
GP: 1329
LV: 110
交易所:
嘩,換迫科喎,有咩啟示?

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121231080_C.pdf


COPY唔到,通告話酬金問題,羅兵咸會平得過細行???
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
13樓提及
嘩,換迫科喎,有咩啟示?

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121231080_C.pdf


COPY唔到,通告話酬金問題,羅兵咸會平得過細行???


想博下基金睇來
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
普通會員
iniesta
rbenabled
avatar
223.18.69.101
金錢: 334.45
帖數: 1937
GP: 150
LV: 45
交易所:
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153956.70
帖數: 159555
GP: 3287
LV: 400
交易所:
3個月照虧1,000萬,6個月虧損增4成,至2,300萬,負資產空殼
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2013/0814/GLN20130814010_C.pdf 在新視窗開啟
普通會員
greatsoup38
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 153956.70
帖數: 159555
GP: 3287
LV: 400
交易所:
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
又想賣盤
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2014/0106/GLN20140106104_C.pdf 在新視窗開啟
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
58.152.56.196
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
8082
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2014/0128/GLN20140128054_C.pdf 在新視窗開啟
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
8082

稅前虧損增60%,至5,000萬,重債
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2014/0317/GLN20140317002_C.pdf 在新視窗開啟
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
徐生買番?
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2014/0521/GLN20140521022_C.PDF 在新視窗開啟
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
8082
載入PDF: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2014/0613/GLN20140613066_C.pdf 在新視窗開啟
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
系統輔導員
greatsoup
rbenabled
avatar
123.203.72.56
金錢: 238413.91
帖數: 235290
GP: 4202
LV: 486
交易所: 305555.25
賣晒d墓園
吹水可以去吹水龍鳳區膠區,睇文去文章區,睇股去股區,有問題去版務區,寫Blog 就開realblog


http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=148
~greatsoup
訪客
Guest (IP: 18.204.227.117) avatar
(提示:如要觀看隱藏內容, 按此回到第一頁)
此版不容許訪客發貼, 請先登入。