qt

摘錄 日期 來源
2018 點將錄 2018年1月27日 連結
2017 點將錄 2016年12月28日 連結
正所謂好腰好腎好男人 2014年12月14日 連結
大家要校長就佔中表態?好啊! 2014年10月5日 連結
你講淡化其他人的發言, 唔係刻意/人為地幹擾緊其他區人的發言? 你唔係侵犯緊其他區人哋的發言? 呢啲係咩道理? 口口聲聲同人講我要維護呢度所有人有公平的發言權利, 但自己又教人用使橫手的留言方式去淡化其他區人的討論? 好狀棍FEEL, 俾無限個LIKE你 2014年7月8日 連結
想問下港台32台 新聞提要 配樂 係咩名?! 2014年5月10日 連結
魏力條仆街快啲屎出來! 2014年3月10日 連結
起來。。。願做大鱷點心的人民 2014年1月28日 連結

Home RealBlog Stock Endless Choice Fancy Buzz Gloomy Sunday ZKIZ Wiki RealWidgets

geo stats
Powered by RealForum
Paged in 33.9ms (Q=6 + R=1) @ 2020-10-31 03:55 PM Asia/Hong_Kong
Archiver | 廣告聯繫: abbychau (at) gmail.com